ΠΟΛ.1333/14.10.1993 Ελεγχος από τις ΔΟΥ της σωστής εφαρμογής της αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 Α.Υ.Ο.

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 1993
Αρ. Πρωτ. :1131044/9993/2328/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α΄ / Ι
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ
Τηλέφωνο : 3647202 – 5
FAX : 3645413

ΠΟΛ. : 1333

ΘΕΜΑ : Ελεγχος απο τις ΔΟΥ της σωστής εφαρμογής της αρ. Π. 2869/2389/ΠΟΛ.137/4. 5. 87 Α. Υ. Ο.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’, της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, παρέχεται στον υποκείμενο στο φόρο δικαίωμα επιστροφής του φόρου που επιβάρυνε την απόκτηση επενδυτικών αγαθών. Η έννοια των επενδυτικών αγαθών ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου. Η επιστροφή ενεργείται πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23, παρ. 1, 24 και 26, παραγρ. 2 και 3 του ιδίου νόμου.

2. Περαιτέρω, όσον αφορά την απόκτηση καινούργιους μηχανολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού που πραγματοποιούν βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, ξενοδοχειακές και αγροτικές επιχειρήσεις, που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, η διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην απόκτηση αυτών, καθορίζεται με την αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν.2093/1992 και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. Π.5749/3679/ΠΟΛ.246/1987/Ε.Δ.Υ.Ο.

Επ’ ευκαιρία σημειώνεται ότι, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραπάνω απόφασης οι πάσης φύσεως κατασκευές και εγκαταστάσεις οι αγορές αγαθών που ενσωματώνονται στα ακίνητα ή προορίζονται για την κατασκευή, παραγωγή ή συναρμολόγηση επενδυτικών αγαθών.

3. Οπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της ανωτέρω απόφασης, ο φόρος που αναλογεί στην απόκτηση του επενδυτικού αγαθού και ο οποίος αναγράφεται στο οικείο τελωνειακό παραστατικό ή στο τιμολόγιο πώλησης, κατά περίπτωση, δεν καταβάλλεται από τον αγοραστή στο τελωνείο ή στον προμηθευτή αλλά αποδίδεται από τον αγοραστή με την προσωρινή του δήλωση της φορολογικής περιόδου που αποκτήθηκε.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ίδιας απόφασης, ο αγοραστής υποχρεούται, να προσαυξήσει τις φορολογητέες του εκροές και εισροές με την αξία απόκτησης των αγαθών αυτών, καθώς και το φόρο εισροών και εκροών με τον φόρο που αναλογεί στην απόκτηση αυτή, εφαρμόζοντας παράλληλα τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, στην περίπτωση που δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.

5. Παρόλο όμως που με την υπαγωγή του στη διαδικασία που ορίζεται με την ως άνω απόφαση ο αγοραστής – επενδυτής επιτυγχάνει αναστολή της καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην απόκτηση του επενδυτικού αγαθού, μας έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, που ο αγοραστής – επενδυτής ενώ υπάχθηκε στην παραπάνω απόφαση και προσκόμισε στον προμηθευτή του τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλει σ’ αυτόν το ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των αποκτωμένων επενδυτικών αγαθών, δεν εφάρμοσε τη διαδικασία της χρέωσης και πίστωσης του λογαριασμού του ΦΠΑ αλλά έφερε το φόρο αυτό μόνο στη χρέωση του λογαριασμού, τον παρουσίασε δηλαδή στην προσωρινή δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου μόνο στις εισροές, με αποτέλεσμα να συμψηφίσει ή να λάβει επιστροφή φόρου που δεν κατέβαλε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

6. Υστερα από τα παραπάνω, κρίνουμε αναγκαίο όπως, οι ΔΟΥ προβούν σε συστηματικούς και επισταμένους ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αγοραστές – επενδυτές που υπάχθηκαν στην εν λόγω απόφαση εφάρμοσαν το άρθρο 6 αυτής ή όχι, αν δηλαδή προέβησαν στην χρεωπίστωση του φόρου που αναλογούσε στην αξία της απόκτησης των συγκεκριμένων επενδυτικών αγαθών ή εμφάνισαν το φόρο αυτό μόνο ως φόρο εισροών με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εκροών κατά το ποσό που αναγράφεται στα οικεία κατά περίπτωση παραστατικά (τιμολόγια, διασαφήσεις κ.λπ.) ή έλαβαν επιστροφή το φόρο αυτό αδικαιολόγητα.

Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, θα γίνεται καταλογισμός του φόρου που εκπέσθηκε ή επιστράφηκε από την αιτία αυτή και θα επιβάλλονται όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 47 και 48 του Ν.1642/1986 και την αριθ. Π.5514/3610/ΠΟΛ.239/14.8.1987 ΑΥΟ.

7. Επίσης, θα πρέπει ακόμη να επισημάνουμε περιπτώσεις που μας αναφέρθηκαν, στις οποίες ελληνική επιχείρηση, υποκείμενη στο φόρο, κατασκευάζει μηχανολογικό και εν γένει εξοπλισμό για λογαριασμό αλλοδαπής επιχείρησης, υποκείμενης στο φόρο σε άλλο κράτος μέλος, προς την οποία και εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης.

Κατόπιν, η πωλήτρια ελληνική επιχείρηση, παραδίδει τα αγαθά κατευθείαν σε άλλη ελληνική επιχείρηση κατ’ εντολή της αλλοδαπής επιχείρησης, η οποία και τιμολογεί την ελληνική επιχείρηση προς την οποία παραδόθηκαν τα αγαθά από την κατασκευάστρια ελληνική επιχείρηση.

Για την απόκτηση αυτή, η ελληνική πωλήτρια επιχείρηση, ουχί ορθώς, εξέδωσε το σχετικό τιμολόγιο πώλησης προς την αλλοδαπή χωρίς ΦΠΑ ενώ η αγοράστρια ελληνική επιχείρηση ζήτησε να υπαχθεί στις διατάξεις της αριθ. Π.2869/1987 Α.Υ.Ο. προσκομίσασα τη σχετική βεβαίωση στην προμηθεύτρια επιχείρηση.

Στην παραπάνω περίπτωση, όπως προκύπτει από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 10α, παρ. 1, 11 παρ. 1 περ. α’, 12 παρ. 1, 20 παρ. 1 περ. α’, 22α παρ. 1 περ. α’ και 29 παρ. 4 περ. δ’ του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, θα πρέπει:

α) Στο τιμολόγιο που θα εκδώσει η ελληνική κατασκευάστρια (πωλήτρια) επιχείρηση προς την αλλοδαπή αγοράστρια, πρέπει να επιβαρύνει και με ΦΠΑ ανεξάρτητα αν αυτό εκδοθεί κατ’ ευθείαν προς την αλλοδαπή επιχείρηση ή προς τον φορολογικό αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα, δεδομένου ότι, η εν λόγω πράξη θεωρείται παράδοση αγαθού στο εσωτερικό της χώρας, επειδή τα παραδιδόμενα αγαθά δεν φεύγουν από την ελληνική επικράτεια.

β) Η αλλοδαπή επιχείρηση, προκειμένου να τιμολογήσει την ελληνική επιχείρηση που αγοράζει τα αγαθά θα πρέπει να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα η ίδια ή δια του φορολογικού αντιπροσώπου της στην Ελλάδα, που μπορεί να ορίσει, σύμφωνα με την αριθ. 1111374/9160/2152/ΠΟΛ.1281/26.8.1993 Α.Υ.Ο., επιβαρύνοντας τη σχετική παράδοση και με τον αναλογούντα ΦΠΑ τον οποίο υποχρεούται να αποδώσει στο ελληνικό δημόσιο.

γ) Τυχόν υπαγωγή της ελληνικής αγοράστριας επιχείρησης στις διατάξεις της αριθ. Π.2869/1987 Α.Υ.Ο., η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προσκομισθεί στην προμηθεύτρια αυτής επιχείρηση που θα διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα ή στο φορολογικό αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.

8. Οι κύριοι επιθεωρητές των ΔΟΥ προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν προσωπικά και να μεριμνήσουν για τη σωστή εφαρμογή της. Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ υποχρεούνται εντός μηνός να υποβάλλουν στην αρμόδια επιθεώρηση κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς τους που υπάχθηκαν στην παραπάνω απόφαση. Στη συνέχεια, μετά τη διενέργεια του ελέγχου, οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ, σε μηνιαία βάση, με αναφορά τους προς την αρμόδια επιθεώρηση θα γνωστοποιούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια των ελέγχων αυτών κατά επιχείρηση.

Αντίγραφα των ανωτέρω καταστάσεων και αναφορών θα κοινοποιούνται και στη 14η Δ/νση ΦΠΑ & Ε.Φ. του Υπουργείου μας.