ΠΟΛ.1217/2017 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Κακούνη
Τηλέφωνο: 210 3645848
Fax: 210 3645413
E-Mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΠΟΛ. 1217

Θέμα: Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ.

Κατόπιν υποβολής γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης του ειδικού βιβλίου που υποχρεούνται να τηρούν οι υποκείμενοι στο φόρο μεταπωλητές και με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την παρούσα καταργείται η υποχρέωση θεώρησης του ειδικού βιβλίου μεταχειρισμένων το οποίο ορίζεται στην περίπτωση α΄, της παραγράφου 8, του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ και του οποίου η υποχρέωση θεώρησης προβλέπεται στην εγκύκλιο 1043712/1633/468/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 για τους υποκείμενους στο φόρο μεταπωλητές που εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του ανωτέρω Κώδικα.

Σημειώνεται ότι η μη θεώρηση του εν λόγω ειδικού βιβλίου αποτελεί συνέχεια της κατάργησης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται για σκοπούς ΦΠΑ που έγινε με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1081/19.3.2014 (ΦΕΚ Β΄964/16.4.2014) και ΠΟΛ.1153/27.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1432/4.6.2014).

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γ. Πιτσιλής

ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και αγοράζονται από έμπορους

ΠΟΛ.1050/11.2.2000

Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και αγοράζονται από έμπορους – μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες, εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας

Σχόλια:

Όπως το παράρτημα έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις ΠΟΛ.1116/19.10.2007,  ΠΟΛ.1147/8.7.2011 και ΠΟΛ.1135/12.5.2014.11 Φεβ 2000

Taxheaven.gr

Αθήνα, 11Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1071947/3632/4075/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 17η
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΦΠΑ ΕΙΣ-ΕΞΑΓ.
Πληροφορίες: Α. Λυμπέρης
Τηλέφωνο: 32.45.412, 11.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. – Τμήμα Δ. (VIES)
Πληροφορίες: Α. Ευσταθίου
Τηλέφωνο: 36.46.227

ΠΟΛ 1050/2000

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και αγοράζονται από έμπορους – μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες, εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το θέμα, αλλά και από το γεγονός ότι για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος φορολογίας, από πλευράς ΦΠΑ, των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους – άρθρα 36α’ και 36β’ του Ν.1642/1986), προέλευσης άλλου κράτους – μέλους, δεν τηρούνται στην πράξη οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 ΕΔΥΟ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 36α’ και 36β’ του Ν.1642/1986, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (επιβατικού ή φορτηγού), προερχόμενου από άλλο κράτος – μέλος, από αλλοδαπό πωλητή ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους στη χώρα του, σε εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους (Aρθρο 36α’ του Ν.1642/1986) ή σε οποιοδήποτε άλλο αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας

Από τις διευκρινίσεις της παρ. 2 (Ενότητα Β’) της υπ’ αριθ. 1043712/1633/468/ /Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 ΕΔΥΟ και από τα διαλαμβανόμενα στο τρίτο παράδειγμα της παρ. 3 αυτής προκύπτει ότι, εφόσον ο αλλοδαπός πωλητής μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων υπάγεται στη χώρα του στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους που εφαρμόζεται για τα μεταχειρισμένα αγαθά, πρέπει να εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο προς τον Ελληνα έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους ή σε οποιονδήποτε άλλο αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο Η’ της παρούσας. Στην τιμή πώλησης που αναγράφεται στο Τιμολόγιο του αλλοδαπού μεταπωλητή εμπεριέχεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος – μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας, πράξη δηλαδή φορολογητέα στην Ελλάδα και, επομένως, δεν φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στη χώρα μας. Κατά συνέπεια, δεν καταβάλλεται ΦΠΑ στο Τελωνείο, αλλά ούτε και απεικονίζεται η συναλλαγή αυτή στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ ως ενδοκοινοτική απόκτηση (χρεωπίστωση). Επίσης, δεν υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για την πράξη αυτή.

Επισημαίνεται ότι στο Τιμολόγιο Πώλησης του αλλοδαπού πωλητή πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ότι η πώληση έγιν…ε με το καθεστώς της φορολογίας του περιθωρίου κέρδους και ο ΦΠΑ να μην αναγράφεται ξεχωριστά. Είναι, όμως, δυνατό να αναγράφονται και οι ΑΦΜ/VIES των συμβαλλομένων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η πώληση έγινε με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Στις στήλες Β’ και Γ’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος αναφέρονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε., καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα Τιμολόγια Πώλησης όταν οι πωλήσεις γίνονται με το καθεστώς της φορολογίας του περιθωρίου κέρδους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη επί του Τιμολογίου που να αναφέρει ότι η πώληση έγινε με το καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, θεωρείται ότι η πώληση αυτή έγινε στα πλαίσια του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνιστά δηλαδή ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας και, συνεπώς, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα, στο Τελωνείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη Ενότητα Β’.

Εξυπακούεται ότι η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να μην εισπράξει το ΦΠΑ στην αξία αγοράς του αυτοκινήτου από τον Ελληνα αγοραστή, υποκείμενο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους του Άρθρου 36α’ του Ν.1642/1986, οφείλει να τηρεί τη διαδικασία και να παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 ΕΔΥΟ.

Β. Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (επιβατικού ή φορτηγού), προερχόμενου από άλλο κράτος – μέλος, από αλλοδαπό πωλητή, υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σε εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο ανήκει, καθώς και σε πρόσωπα (Φυσικά ή Νομικά), τα οποία ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τη μίσθωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή με τη μεταφορά προσώπων με κόμιστρο, με τα αυτοκίνητα αυτά

Στην περίπτωση που ο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος – μέλος πωλητής των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Άρθρο 10α’) του Ν.1642/1986. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη πράξη συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας και, συνεπώς, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα, στο Τελωνείο και όχι στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Εξυπακούεται ότι πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και να τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του Ν.1642/1986 που ορίζουν τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων στις περιπτώσεις αυτές.

Προς τούτο, ο αγοραστής υποχρεούται να εγγραφεί πριν την αγορά στο σύστημα VIES, προκειμένου να μην καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Αν παρόλα αυτά καταβάλλει το ΦΠΑ και στο κράτος – μέλος του πωλητή, ο ΦΠΑ αυτός, αν δεν υπάρχει διαδικασία επιστροφής από το άλλο κράτος – μέλος, αποτελεί κόστος για τον αγοραστή και δεν του παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης στη χώρα μας. Η δυνατότητα έκπτωσης παρέχεται μόνο για το ΦΠΑ που καταβάλλεται στην Ελλάδα. Ειδικότερα και όσον αφορά τις αγορές μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων όταν ο αγοραστής είναι εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην Ενότητα Δ’.

Στο Τιμολόγιο Πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος – μέλος πωλητή πρέπει να αναφέρεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Η’ της παρούσας, ότι πρόκειται για ενδοκοινοτική παράδοση, αλλά και να αναγράφονται οι ΑΦΜ/ΦΠΑ αγοραστή και πωλητή που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα VIES και οι οποίοι πρέπει να επαληθεύονται μέσω του Δ’ Τμήματος (VIES) της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ, γραπτά ή προφορικά στη διεύθυνση: Σίνα 2-4, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα και στα τηλέφωνα: 36.45.227 και 36.16.754 ή FAX: 36.16.216, 36.37.103 και 36.37.156. Στις στήλες Δ’ και Ε’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος αναφέρονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε., καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα Τιμολόγια Πώλησης όταν οι πωλήσεις αυτές συνιστούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Επισημαίνουμε ότι και στις περιπτώσεις αυτές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. 1131481/7043/ΠΟΛ.1282/23.12.1992 και 1117821/9703/2270/0014/ΠΟΛ.1317/30.9.1993 ΕΔΥΟ.

Γ. Σχετικά με την πώληση μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου, προερχόμενου από άλλο κράτος – μέλος, από αλλοδαπό πωλητή, υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στη χώρα του, σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας αγοραστές, πλην εκείνων της προηγούμενης Ενότητας Β’

α) Η πώληση μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων από πωλητή υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος, σε οποιαδήποτε πρόσωπα εγκατεστημένα στο εσωτερικό της χώρας, πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη Ενότητα Β’, καθώς και των αναφερόμενων στην επόμενη περ. β’, φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στο κράτος – μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση, ως παράδοση αγαθού στο κράτος – μέλος αυτό.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι συναλλαγές αυτές φορολογούνται στη χώρα μας και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο Τελωνείο, στην περίπτωση που από το Τιμολόγιο Πώλησης προκύπτει ότι ο αγοραστής δεν κατέβαλε το ΦΠΑ στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή για οποιονδήποτε λόγο, όπως είναι και η περίπτωση χρησιμοποίησης από αυτόν του ΑΦΜ του με το πρόθεμα EL, με αποτέλεσμα ο πωλητής να εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η χρησιμοποίηση στις περιπτώσεις αυτές από τον αγοραστή του ΑΦΜ κατ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει εγγραφεί στο σύστημα VIES, αφενός αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Ν.1642/1986 και, αφετέρου, με την πράξη του αυτή ο αγοραστής δηλώνει την πρόθεσή του να μεταφέρει τον τόπο φορολογίας της συγκεκριμένης συναλλαγής στην Ελλάδα. Οσον αφορά, όμως, τους ιδιώτες, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 της Ενότητας Ι’ της παρούσας.

β) Η πώληση μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων από εγκατεστημένους στο άλλο κράτος – μέλος πωλητές, υποκείμενους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας αγοραστές, οι οποίοι είναι πρόσωπα της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986 (αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Aρθρου 33, υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα που δεν τους παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους ή μη υποκείμενα στο ΦΠΑ Νομικά Πρόσωπα), όταν η αξία των αγορών χωρίς το ΦΠΑ που πραγματοποιούν τα πρόσωπα αυτά από τα λοιπά κράτη – μέλη, κατά την προηγούμενη ή την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, δεν υπερβαίνει τα 2.500.000 δρχ., φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή, ως παράδοση στο Κράτος αυτό. Το γεγονός της καταβολής του φόρου αυτού στο άλλο κράτος – μέλος αποδεικνύεται από το Τιμολόγιο Πώλησης.

Οταν, όμως, η αξία των αγορών χωρίς το ΦΠΑ ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ., η συναλλαγή αυτή δεν φορολογείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή, αλλά στη χώρα μας και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο Τελωνείο. Προς τούτο, αλλά και για την αποφυγή ενδεχόμενης διπλής φορολόγησης, ο αγοραστής υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθ. 1002236/202/23/0014/ΠΟΛ.1003/8.1.1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 52/Β’) διαδικασία προκειμένου να εγγραφεί στο σύστημα VIES για να μεταφέρει τον τόπο φορολογίας στη χώρα μας και να μην καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτος – μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση.

Η ίδια παραπάνω διαδικασία είναι δυνατό να ακολουθηθεί προαιρετικά και από εκείνα τα πρόσωπα της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986, των οποίων η αξία των αγορών δεν ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ., αλλά επιθυμούν να καταβάλουν το ΦΠΑ στη χώρα μας, αντί να τον καταβάλουν στο κράτος – μέλος που πραγματοποιείται η πώληση. Στην περίπτωση αυτή, όμως, υποχρεούνται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προαιρετική ένταξή τους στο σύστημα VIES και που προβλέπονται από την προαναφερόμενη ΑΥΟ, να δώσουν τον ΑΦΜ με το πρόθεμα EL στον αλλοδαπό πωλητή και να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η αξία των αγορών δεν ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ. και ο Ελληνας αγοραστής παράνομα δίνει τον ΑΦΜ του στον αλλοδαπό πωλητή, χωρίς να εγγραφεί στο σύστημα VIES, προκειμένου να αποφύγει τη φορολόγησή του στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή του αυτοκινήτου, υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής, για να εγγραφεί στο σύστημα VIES και να καταβάλει το φόρο αυτό στην Ελλάδα.

Δ. Σχετικά με τις πωλήσεις μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από πωλητές εγκατεστημένους σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 8 του Ν.1642/1986, οι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ θεωρούνται ως υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα και υπάγονται είτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων από τον ΚΒΣ βιβλίων και στοιχείων), είτε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων, κατ’ αποκοπή φορολόγηση).

Κατά συνέπεια, η φορολογική αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, της πώλησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από εγκατεστημένους σε άλλο κράτος – μέλος πωλητές σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, εξαρτάται τόσο από την ιδιότητα των πωλητών, όσο και από το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο είναι ενταγμένοι οι αγοραστές (εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ).

Ειδικότερα:

 1. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
  Στην περίπτωση αυτή, τόπος φορολογίας της πώλησης είναι η χώρα μας και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο Τελωνείο.
  Προς τούτο, αλλά και για την αποφυγή ενδεχόμενης διπλής φορολόγησης, ο αγοραστής υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθ. 1003376/346/ΠΟΛ.1012/13.1.1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 53/Β’) διαδικασία, προκειμένου να εγγραφεί στο σύστημα VIES, για να μεταφέρει τον τόπο φορολογίας στη χώρα μας και να μην καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β’ της παρούσας.
 2. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
  Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην Ενότητα Α’ της παρούσας.
 3. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ο εγκατεστημένος στη χώρα μας εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
  Στην περίπτωση αυτή, ο εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ υποχρεούται να εγγραφεί στο σύστημα VIES, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περ. 1, για να γνωστοποιήσει τον ΑΦΜ του στον αλλοδαπό πωλητή και να καταβάλει το ΦΠΑ στη χώρα μας, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

  Ε. Σχετικά με τις πωλήσεις μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων από πωλητές εγκατεστημένους σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. σε εγκατεστημένους στοeσωτερικό της χώρας αγοραστές, υποκειμένους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή σε αγρότες ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς του Aρθρου 33 του Ν.1642/1986 ή σε λοιπά πρόσωπα της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986

 4. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας αγοραστής είναι υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην Ενότητα Β’ της παρούσας, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην επόμενη Ενότητα ΣΤ’.

 1. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας αγοραστής είναι υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος του Aρθρου 33 του Ν.1642/1986 ή μεταπωλητής του Aρθρου 36α’ του ίδιου νόμου ή άλλο πρόσωπο της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην Ενότητα Α’ της παρούσας, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην επόμενη Ενότητα ΣΤ’.

 1. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας αγοραστής είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος του Άρθρου 33 του Ν.1642/1986 ή άλλο πρόσωπο της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην Ενότητα Γβ’ της παρούσας, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην επόμενη Ενότητα ΣΤ’.

ΣΤ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου

Προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο αγοραστής μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου ασκεί κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση ή έχει μεταφορικό έργο τέτοιο που για την εξυπηρέτησή του είναι αναγκαία η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου, πρέπει να προσκομίζονται στο Τελωνείο, πριν τον τελωνισμό του αυτοκινήτου, αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτών, ως “αγροτικές” ή “επαγγελματικές”, κατά περίπτωση και τα οποία προβλέπονται από τα Κεφάλαια Γ’ και Δ’ της υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/9.8.1991 ΑΥΟ (ΦΕΚ 707/Β’/5.9.1991).

Επιπλέον και όσον αφορά τους αγοραστές που έχουν την ιδιότητα του αγρότη, απαιτείται ακόμη η προσκόμιση θεωρημένου αντιγράφου από την αρμόδια ΔΟΥ της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματός του, από την οποία να προκύπτει ότι πράγματι δηλώνει εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση, εκτός αν νόμιμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης ορολογίας Εισοδήματος, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Ζ. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι ιδιώτης ή γενικά πρόσωπο μη υποκείμενο στο ΦΠΑ ή πρόσωπο υποκείμενο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή

Στην περίπτωση αυτή, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, δεν καταβάλλεται ο φόρος αυτός στη χώρα μας.
Προκειμένου, όμως, να πιστοποιείται κάθε φορά η πραγματοποίηση της πώλησης και η γνησιότητα του εκδιδόμενου, κατά περίπτωση, ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Ενότητα Θ’.

Η. Τιμολόγια Πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από πωλητές υποκείμενους στο ΦΠΑ, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος – μέλος, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο ανήκουν, σε οποιονδήποτε αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας

α) Σε οποιαδήποτε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος και ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο ανήκει (κανονικό ή περιθωρίου κέρδους), σε οποιονδήποτε αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, οι Τελωνειακές Υπηρεσίες πρέπει να απαιτούν κατά τον τελωνισμό την προσκόμιση Τιμολογίου Πώλησης.
Για τη διευκόλυνση του έργου σας, στη στήλη ΣΤ’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος αναγράφεται η λέξη “Τιμολόγιο” σε όλες τις γλώσσες των λοιπών κρατών – μελών.
Τονίζεται ότι άλλα, εκτός των Τιμολογίων Πώλησης, αποδεικτικά έγγραφα πώλησης, όπως λόγου χάρη τα Kaufvertrag και Bestelung, τα οποία χρησιμοποιούνται στη Γερμανία και στην Αυστρία, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά.

β) Στα προσκομιζόμενα Τιμολόγια Πώλησης οπωσδήποτε πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:
– Τα πλήρη στοιχεία πωλητή και αγοραστή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.).
– Η ακριβής περιγραφή του πωλούμενου αυτοκινήτου.

Επιπλέον:
—-Προκειμένου για πωλήσεις με το κανονικό καθεστώς (αγοραστής και πωλητής υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ):
– Οι ΑΦΜ/VIES πωλητή και αγοραστή.
– Η αξία πώλησης (χωρίς το ΦΠΑ).
– Η ένδειξη της στήλης Ε’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος, ότι η πώληση γίνεται με το κανονικό καθεστώς.
—-Προκειμένου για πωλήσεις με το καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους:
– Η συνολική αξία πώλησης στην οποία εμπεριέχεται και ο ΦΠΑ του περιθωρίου κέρδους.
– Η ένδειξη της στήλης Γ’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος, ότι η πώληση γίνεται με το καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους.
— Προκειμένου για πωλήσεις κατά τις οποίες ο πωλητής είναι υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς και ο αγοραστής δεν είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ (ιδιώτης
κ.λπ.):
– Ο ΑΦΜ/VIES του πωλητή.
– Η αξία πώλησης (χωρίς το ΦΠΑ).
– Ο συντελεστής ΦΠΑ.
– Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ (ξεχωριστά).

Θ. Ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ (ιδιώτη κ.λπ.), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., σε αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας.

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης, τα οποία συντάσσονται, σε οποιαδήποτε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ (ιδιώτη κ.λπ.), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος και απευθύνονται σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και προκειμένου να πιστοποιείται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πώλησης, καθώς και η γνησιότητά τους, πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του κράτους – μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση.

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτές τα στοιχεία του πωλητή που αναφέρονται στα συμφωνητικά πώλησης πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία του προσώπου που αναφέρεται στον τίτλο κυριότητας του αυτοκινήτου ως τελευταίος ιδιοκτήτης αυτού στο άλλο κράτος – μέλος πριν την πραγματοποίηση της πώλησης (σχετ. η υπ’ αριθ. Δ.646/324/16.5.1999 ΕΔΥΟ).

Ι. Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αριθ. Δ.367/229/24.3.1995 ΕΔΥΟ

Οσον αφορά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Δ.367/229/24.3.1995 ΕΔΥΟ, διευκρινίζουμε, σε συνδυασμό και με τα αναφερόμενα στην παρούσα, ότι το γεγονός της μη επιβάρυνσης με ΦΠΑ στη χώρα μας των αγορών μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, προερχόμενων από άλλα κράτη – μέλη, που πραγματοποιούν τα αναφερόμενα σ’ αυτή πρόσωπα, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο κράτος – μέλος πώλησης, εφόσον, βεβαίως, συντρέχει τέτοια περίπτωση. Επίσης, δεν απαλλάσσεται ούτε και από την υποχρέωση της απόδειξης της καταβολής αυτής, με βάση το εκδιδόμενο Τιμολόγιο Πώλησης, εφόσον αυτό ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια Τελωνειακή ή Φορολογική Αρχή της χώρας μας.
Στην περίπτωση που δεν προκύπτει καταβολή του ΦΠΑ στο κράτος – μέλος πώλησης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρούσα και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα.

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να υπενθυμίσουμε τα εξής:

 1. Προκειμένου για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, είναι απαραίτητο ο αγοραστής και ο πωλητής να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ καταχωρημένο στο σύστημα VIES, οι οποίοι πρέπει να επαληθεύονται μέσω του Τμήματος Δ’ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ.
 2. Σε κάθε περίπτωση που ο Ελληνας ιδιώτης αγοράζει αγαθά, με εξαίρεση τα καινούρια μεταφορικά μέσα ή δέχεται υπηρεσίες από υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο άλλου κράτους – μέλους, καταβάλλει το ΦΠΑ σ’ αυτό το άλλο κράτος – μέλος. Επομένως, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον ΑΦΜ του για να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή και δεν πρέπει να υποβάλει δήλωση μεταβολής για να εγγραφεί στο σύστημα VIES. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττει παράβαση η οποία επισύρει την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται από τοAρθρο 4του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’). Στις περιπτώσεις αυτές, το Τελωνείο, αφενός, ενημερώνει άμεσα την αρμόδια για τη φορολογία του παραβάτη ΔΟΥ, προκειμένου να του επιβληθεί το προαναφερόμενο πρόστιμο προ του τελωνισμού και, αφετέρου, αποστέλλει στο Τμήμα Δ’ – VIES της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ όλα τα δικαιολογητικά (Τιμολόγιο, Ειδική Δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό κ.λπ.), προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της αμοιβαίας συνδρομής με το κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή.
 3. Για τα μεταχειρισμένα οχήματα που από τις σχετικές διατάξεις το τέλος ταξινόμησης και ο ΦΠΑ δεν προβλέπεται να καταβάλλονται στο Τελωνείο (π.χ. οχήματα ειδικών χρήσεων), ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον Ελληνα αγοραστή στην αρμόδια ΔΟΥ.
 4. Τυχόν υφιστάμενες στα Τελωνεία εκκρεμότητες, να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[pdf-embedder url=”https://lloydharrisoncooper.gr/wp-content/uploads/PARARTHMA.pdf”]

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τιμολόγια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εκδίδονται προς υποκείμενη στο φόρο ελληνική επιχείρηση, στα οποία δεν υπάρχει ειδική ένδειξη για το περιθώριο κέρδους, φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στη χώρα μας.Taxheaven.gr

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1011665 ΕΞ 2016/26.1.2016 Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ της Ε.Ε. και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων-Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της αριθμ. ΠΟΛ.1050/11.02.2000 Ε.Δ.Υ.Ο.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1011665 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ’ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χ.Γεώργα -Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.407   
FAX:210.69.87.408 
E-mail:finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ της Ε.Ε. και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων- Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της αριθμ.ΠΟΛ.1050/11.02.2000 Ε.Δ.Υ.Ο.

ΣΧΕΤ. : α. Το αρ.πρωτ.ΔΕΛ ΣΤ 1158823 ΕΞ2015/10.12.2015 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων
β. Το αρ.πρωτ. ΔΕΛ Β1149031 ΕΞ2014/27.10.2014 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων
γ. Η αριθμ. 1071947/3632/4075/0017/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Ε.Δ.Υ.Ο.
δ. Η αριθμ. 1099599/8432/ 1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/19.10.2007 Ε.Δ.Υ.Ο.
ε. Η αριθμ.ΠΟΛ.1147/8.7.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.
στ. Η αριθμ.ΠΟΛ.1135/12.5.2014 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν των ανωτέρω α’ και β’ σχετικών εγγράφων της Δ/νσης Ελέγχων, σας κοινοποιούμε συνημμένα επικαιροποιημένο το Παράρτημα της αριθμ. ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Ε.Δ.Υ.Ο. (γ’ σχετικό), όπως τροποποιήθηκε με τις ανωτέρω δ’, ε’ και στ’ σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο., στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ και οι ενδείξεις επί των τιμολογίων που χρησιμοποιούνται για την πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.

Επισημαίνεται ότι, για τις ενδείξεις των τιμολογίων μεταχειρισμένων οχημάτων προερχόμενων από την Αυστρία, θα σταλεί συμπληρωματική ενημέρωση προς όλες τις τελωνειακές αρχές, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
 
[pdf-embedder url=”https://lloydharrisoncooper.gr/wp-content/uploads/Α45-Πινακας-Κειμενων-ΥΔ-Εξωτερικού.pdf” title=”Α45-Πινακας Κειμενων ΥΔ Εξωτερικού”]