ΠΟΛ.1217/2017 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Κακούνη
Τηλέφωνο: 210 3645848
Fax: 210 3645413
E-Mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΠΟΛ. 1217

Θέμα: Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ.

Κατόπιν υποβολής γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης του ειδικού βιβλίου που υποχρεούνται να τηρούν οι υποκείμενοι στο φόρο μεταπωλητές και με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την παρούσα καταργείται η υποχρέωση θεώρησης του ειδικού βιβλίου μεταχειρισμένων το οποίο ορίζεται στην περίπτωση α΄, της παραγράφου 8, του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ και του οποίου η υποχρέωση θεώρησης προβλέπεται στην εγκύκλιο 1043712/1633/468/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 για τους υποκείμενους στο φόρο μεταπωλητές που εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του ανωτέρω Κώδικα.

Σημειώνεται ότι η μη θεώρηση του εν λόγω ειδικού βιβλίου αποτελεί συνέχεια της κατάργησης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται για σκοπούς ΦΠΑ που έγινε με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1081/19.3.2014 (ΦΕΚ Β΄964/16.4.2014) και ΠΟΛ.1153/27.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1432/4.6.2014).

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γ. Πιτσιλής

ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και αγοράζονται από έμπορους

ΠΟΛ.1050/11.2.2000

Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και αγοράζονται από έμπορους – μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες, εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας

Σχόλια:

Όπως το παράρτημα έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις ΠΟΛ.1116/19.10.2007,  ΠΟΛ.1147/8.7.2011 και ΠΟΛ.1135/12.5.2014.11 Φεβ 2000

Taxheaven.gr

Αθήνα, 11Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1071947/3632/4075/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 17η
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΦΠΑ ΕΙΣ-ΕΞΑΓ.
Πληροφορίες: Α. Λυμπέρης
Τηλέφωνο: 32.45.412, 11.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. – Τμήμα Δ. (VIES)
Πληροφορίες: Α. Ευσταθίου
Τηλέφωνο: 36.46.227

ΠΟΛ 1050/2000

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και αγοράζονται από έμπορους – μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες, εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το θέμα, αλλά και από το γεγονός ότι για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος φορολογίας, από πλευράς ΦΠΑ, των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους – άρθρα 36α’ και 36β’ του Ν.1642/1986), προέλευσης άλλου κράτους – μέλους, δεν τηρούνται στην πράξη οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 ΕΔΥΟ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 36α’ και 36β’ του Ν.1642/1986, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (επιβατικού ή φορτηγού), προερχόμενου από άλλο κράτος – μέλος, από αλλοδαπό πωλητή ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους στη χώρα του, σε εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους (Aρθρο 36α’ του Ν.1642/1986) ή σε οποιοδήποτε άλλο αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας

Από τις διευκρινίσεις της παρ. 2 (Ενότητα Β’) της υπ’ αριθ. 1043712/1633/468/ /Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 ΕΔΥΟ και από τα διαλαμβανόμενα στο τρίτο παράδειγμα της παρ. 3 αυτής προκύπτει ότι, εφόσον ο αλλοδαπός πωλητής μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων υπάγεται στη χώρα του στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους που εφαρμόζεται για τα μεταχειρισμένα αγαθά, πρέπει να εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο προς τον Ελληνα έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους ή σε οποιονδήποτε άλλο αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο Η’ της παρούσας. Στην τιμή πώλησης που αναγράφεται στο Τιμολόγιο του αλλοδαπού μεταπωλητή εμπεριέχεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος – μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας, πράξη δηλαδή φορολογητέα στην Ελλάδα και, επομένως, δεν φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στη χώρα μας. Κατά συνέπεια, δεν καταβάλλεται ΦΠΑ στο Τελωνείο, αλλά ούτε και απεικονίζεται η συναλλαγή αυτή στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ ως ενδοκοινοτική απόκτηση (χρεωπίστωση). Επίσης, δεν υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για την πράξη αυτή.

Επισημαίνεται ότι στο Τιμολόγιο Πώλησης του αλλοδαπού πωλητή πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ότι η πώληση έγιν…ε με το καθεστώς της φορολογίας του περιθωρίου κέρδους και ο ΦΠΑ να μην αναγράφεται ξεχωριστά. Είναι, όμως, δυνατό να αναγράφονται και οι ΑΦΜ/VIES των συμβαλλομένων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η πώληση έγινε με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Στις στήλες Β’ και Γ’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος αναφέρονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε., καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα Τιμολόγια Πώλησης όταν οι πωλήσεις γίνονται με το καθεστώς της φορολογίας του περιθωρίου κέρδους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη επί του Τιμολογίου που να αναφέρει ότι η πώληση έγινε με το καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, θεωρείται ότι η πώληση αυτή έγινε στα πλαίσια του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνιστά δηλαδή ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας και, συνεπώς, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα, στο Τελωνείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη Ενότητα Β’.

Εξυπακούεται ότι η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να μην εισπράξει το ΦΠΑ στην αξία αγοράς του αυτοκινήτου από τον Ελληνα αγοραστή, υποκείμενο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους του Άρθρου 36α’ του Ν.1642/1986, οφείλει να τηρεί τη διαδικασία και να παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 ΕΔΥΟ.

Β. Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (επιβατικού ή φορτηγού), προερχόμενου από άλλο κράτος – μέλος, από αλλοδαπό πωλητή, υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σε εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο ανήκει, καθώς και σε πρόσωπα (Φυσικά ή Νομικά), τα οποία ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τη μίσθωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή με τη μεταφορά προσώπων με κόμιστρο, με τα αυτοκίνητα αυτά

Στην περίπτωση που ο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος – μέλος πωλητής των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Άρθρο 10α’) του Ν.1642/1986. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη πράξη συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας και, συνεπώς, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα, στο Τελωνείο και όχι στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Εξυπακούεται ότι πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και να τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του Ν.1642/1986 που ορίζουν τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων στις περιπτώσεις αυτές.

Προς τούτο, ο αγοραστής υποχρεούται να εγγραφεί πριν την αγορά στο σύστημα VIES, προκειμένου να μην καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Αν παρόλα αυτά καταβάλλει το ΦΠΑ και στο κράτος – μέλος του πωλητή, ο ΦΠΑ αυτός, αν δεν υπάρχει διαδικασία επιστροφής από το άλλο κράτος – μέλος, αποτελεί κόστος για τον αγοραστή και δεν του παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης στη χώρα μας. Η δυνατότητα έκπτωσης παρέχεται μόνο για το ΦΠΑ που καταβάλλεται στην Ελλάδα. Ειδικότερα και όσον αφορά τις αγορές μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων όταν ο αγοραστής είναι εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην Ενότητα Δ’.

Στο Τιμολόγιο Πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος – μέλος πωλητή πρέπει να αναφέρεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Η’ της παρούσας, ότι πρόκειται για ενδοκοινοτική παράδοση, αλλά και να αναγράφονται οι ΑΦΜ/ΦΠΑ αγοραστή και πωλητή που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα VIES και οι οποίοι πρέπει να επαληθεύονται μέσω του Δ’ Τμήματος (VIES) της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ, γραπτά ή προφορικά στη διεύθυνση: Σίνα 2-4, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα και στα τηλέφωνα: 36.45.227 και 36.16.754 ή FAX: 36.16.216, 36.37.103 και 36.37.156. Στις στήλες Δ’ και Ε’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος αναφέρονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε., καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα Τιμολόγια Πώλησης όταν οι πωλήσεις αυτές συνιστούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Επισημαίνουμε ότι και στις περιπτώσεις αυτές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. 1131481/7043/ΠΟΛ.1282/23.12.1992 και 1117821/9703/2270/0014/ΠΟΛ.1317/30.9.1993 ΕΔΥΟ.

Γ. Σχετικά με την πώληση μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου, προερχόμενου από άλλο κράτος – μέλος, από αλλοδαπό πωλητή, υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στη χώρα του, σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας αγοραστές, πλην εκείνων της προηγούμενης Ενότητας Β’

α) Η πώληση μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων από πωλητή υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος, σε οποιαδήποτε πρόσωπα εγκατεστημένα στο εσωτερικό της χώρας, πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη Ενότητα Β’, καθώς και των αναφερόμενων στην επόμενη περ. β’, φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στο κράτος – μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση, ως παράδοση αγαθού στο κράτος – μέλος αυτό.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι συναλλαγές αυτές φορολογούνται στη χώρα μας και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο Τελωνείο, στην περίπτωση που από το Τιμολόγιο Πώλησης προκύπτει ότι ο αγοραστής δεν κατέβαλε το ΦΠΑ στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή για οποιονδήποτε λόγο, όπως είναι και η περίπτωση χρησιμοποίησης από αυτόν του ΑΦΜ του με το πρόθεμα EL, με αποτέλεσμα ο πωλητής να εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η χρησιμοποίηση στις περιπτώσεις αυτές από τον αγοραστή του ΑΦΜ κατ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει εγγραφεί στο σύστημα VIES, αφενός αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Ν.1642/1986 και, αφετέρου, με την πράξη του αυτή ο αγοραστής δηλώνει την πρόθεσή του να μεταφέρει τον τόπο φορολογίας της συγκεκριμένης συναλλαγής στην Ελλάδα. Οσον αφορά, όμως, τους ιδιώτες, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 της Ενότητας Ι’ της παρούσας.

β) Η πώληση μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων από εγκατεστημένους στο άλλο κράτος – μέλος πωλητές, υποκείμενους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας αγοραστές, οι οποίοι είναι πρόσωπα της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986 (αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Aρθρου 33, υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα που δεν τους παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους ή μη υποκείμενα στο ΦΠΑ Νομικά Πρόσωπα), όταν η αξία των αγορών χωρίς το ΦΠΑ που πραγματοποιούν τα πρόσωπα αυτά από τα λοιπά κράτη – μέλη, κατά την προηγούμενη ή την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, δεν υπερβαίνει τα 2.500.000 δρχ., φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή, ως παράδοση στο Κράτος αυτό. Το γεγονός της καταβολής του φόρου αυτού στο άλλο κράτος – μέλος αποδεικνύεται από το Τιμολόγιο Πώλησης.

Οταν, όμως, η αξία των αγορών χωρίς το ΦΠΑ ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ., η συναλλαγή αυτή δεν φορολογείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή, αλλά στη χώρα μας και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο Τελωνείο. Προς τούτο, αλλά και για την αποφυγή ενδεχόμενης διπλής φορολόγησης, ο αγοραστής υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθ. 1002236/202/23/0014/ΠΟΛ.1003/8.1.1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 52/Β’) διαδικασία προκειμένου να εγγραφεί στο σύστημα VIES για να μεταφέρει τον τόπο φορολογίας στη χώρα μας και να μην καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτος – μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση.

Η ίδια παραπάνω διαδικασία είναι δυνατό να ακολουθηθεί προαιρετικά και από εκείνα τα πρόσωπα της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986, των οποίων η αξία των αγορών δεν ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ., αλλά επιθυμούν να καταβάλουν το ΦΠΑ στη χώρα μας, αντί να τον καταβάλουν στο κράτος – μέλος που πραγματοποιείται η πώληση. Στην περίπτωση αυτή, όμως, υποχρεούνται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προαιρετική ένταξή τους στο σύστημα VIES και που προβλέπονται από την προαναφερόμενη ΑΥΟ, να δώσουν τον ΑΦΜ με το πρόθεμα EL στον αλλοδαπό πωλητή και να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η αξία των αγορών δεν ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ. και ο Ελληνας αγοραστής παράνομα δίνει τον ΑΦΜ του στον αλλοδαπό πωλητή, χωρίς να εγγραφεί στο σύστημα VIES, προκειμένου να αποφύγει τη φορολόγησή του στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή του αυτοκινήτου, υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής, για να εγγραφεί στο σύστημα VIES και να καταβάλει το φόρο αυτό στην Ελλάδα.

Δ. Σχετικά με τις πωλήσεις μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από πωλητές εγκατεστημένους σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 8 του Ν.1642/1986, οι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ θεωρούνται ως υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα και υπάγονται είτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων από τον ΚΒΣ βιβλίων και στοιχείων), είτε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων, κατ’ αποκοπή φορολόγηση).

Κατά συνέπεια, η φορολογική αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, της πώλησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από εγκατεστημένους σε άλλο κράτος – μέλος πωλητές σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, εξαρτάται τόσο από την ιδιότητα των πωλητών, όσο και από το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο είναι ενταγμένοι οι αγοραστές (εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ).

Ειδικότερα:

 1. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
  Στην περίπτωση αυτή, τόπος φορολογίας της πώλησης είναι η χώρα μας και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο Τελωνείο.
  Προς τούτο, αλλά και για την αποφυγή ενδεχόμενης διπλής φορολόγησης, ο αγοραστής υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθ. 1003376/346/ΠΟΛ.1012/13.1.1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 53/Β’) διαδικασία, προκειμένου να εγγραφεί στο σύστημα VIES, για να μεταφέρει τον τόπο φορολογίας στη χώρα μας και να μην καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β’ της παρούσας.
 2. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
  Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην Ενότητα Α’ της παρούσας.
 3. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ο εγκατεστημένος στη χώρα μας εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
  Στην περίπτωση αυτή, ο εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ υποχρεούται να εγγραφεί στο σύστημα VIES, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περ. 1, για να γνωστοποιήσει τον ΑΦΜ του στον αλλοδαπό πωλητή και να καταβάλει το ΦΠΑ στη χώρα μας, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

  Ε. Σχετικά με τις πωλήσεις μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων από πωλητές εγκατεστημένους σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. σε εγκατεστημένους στοeσωτερικό της χώρας αγοραστές, υποκειμένους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή σε αγρότες ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς του Aρθρου 33 του Ν.1642/1986 ή σε λοιπά πρόσωπα της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986

 4. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας αγοραστής είναι υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην Ενότητα Β’ της παρούσας, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην επόμενη Ενότητα ΣΤ’.

 1. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας αγοραστής είναι υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος του Aρθρου 33 του Ν.1642/1986 ή μεταπωλητής του Aρθρου 36α’ του ίδιου νόμου ή άλλο πρόσωπο της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην Ενότητα Α’ της παρούσας, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην επόμενη Ενότητα ΣΤ’.

 1. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας αγοραστής είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος του Άρθρου 33 του Ν.1642/1986 ή άλλο πρόσωπο της παρ. 2 του Aρθρου 10α’ του Ν.1642/1986.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην Ενότητα Γβ’ της παρούσας, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην επόμενη Ενότητα ΣΤ’.

ΣΤ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου

Προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο αγοραστής μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου ασκεί κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση ή έχει μεταφορικό έργο τέτοιο που για την εξυπηρέτησή του είναι αναγκαία η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου, πρέπει να προσκομίζονται στο Τελωνείο, πριν τον τελωνισμό του αυτοκινήτου, αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτών, ως “αγροτικές” ή “επαγγελματικές”, κατά περίπτωση και τα οποία προβλέπονται από τα Κεφάλαια Γ’ και Δ’ της υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/9.8.1991 ΑΥΟ (ΦΕΚ 707/Β’/5.9.1991).

Επιπλέον και όσον αφορά τους αγοραστές που έχουν την ιδιότητα του αγρότη, απαιτείται ακόμη η προσκόμιση θεωρημένου αντιγράφου από την αρμόδια ΔΟΥ της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματός του, από την οποία να προκύπτει ότι πράγματι δηλώνει εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση, εκτός αν νόμιμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης ορολογίας Εισοδήματος, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Ζ. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος – μέλος πωλητής είναι ιδιώτης ή γενικά πρόσωπο μη υποκείμενο στο ΦΠΑ ή πρόσωπο υποκείμενο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή

Στην περίπτωση αυτή, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, δεν καταβάλλεται ο φόρος αυτός στη χώρα μας.
Προκειμένου, όμως, να πιστοποιείται κάθε φορά η πραγματοποίηση της πώλησης και η γνησιότητα του εκδιδόμενου, κατά περίπτωση, ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Ενότητα Θ’.

Η. Τιμολόγια Πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από πωλητές υποκείμενους στο ΦΠΑ, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος – μέλος, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο ανήκουν, σε οποιονδήποτε αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας

α) Σε οποιαδήποτε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος και ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο ανήκει (κανονικό ή περιθωρίου κέρδους), σε οποιονδήποτε αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, οι Τελωνειακές Υπηρεσίες πρέπει να απαιτούν κατά τον τελωνισμό την προσκόμιση Τιμολογίου Πώλησης.
Για τη διευκόλυνση του έργου σας, στη στήλη ΣΤ’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος αναγράφεται η λέξη “Τιμολόγιο” σε όλες τις γλώσσες των λοιπών κρατών – μελών.
Τονίζεται ότι άλλα, εκτός των Τιμολογίων Πώλησης, αποδεικτικά έγγραφα πώλησης, όπως λόγου χάρη τα Kaufvertrag και Bestelung, τα οποία χρησιμοποιούνται στη Γερμανία και στην Αυστρία, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά.

β) Στα προσκομιζόμενα Τιμολόγια Πώλησης οπωσδήποτε πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:
– Τα πλήρη στοιχεία πωλητή και αγοραστή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.).
– Η ακριβής περιγραφή του πωλούμενου αυτοκινήτου.

Επιπλέον:
—-Προκειμένου για πωλήσεις με το κανονικό καθεστώς (αγοραστής και πωλητής υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ):
– Οι ΑΦΜ/VIES πωλητή και αγοραστή.
– Η αξία πώλησης (χωρίς το ΦΠΑ).
– Η ένδειξη της στήλης Ε’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος, ότι η πώληση γίνεται με το κανονικό καθεστώς.
—-Προκειμένου για πωλήσεις με το καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους:
– Η συνολική αξία πώλησης στην οποία εμπεριέχεται και ο ΦΠΑ του περιθωρίου κέρδους.
– Η ένδειξη της στήλης Γ’ του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος, ότι η πώληση γίνεται με το καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους.
— Προκειμένου για πωλήσεις κατά τις οποίες ο πωλητής είναι υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς και ο αγοραστής δεν είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ (ιδιώτης
κ.λπ.):
– Ο ΑΦΜ/VIES του πωλητή.
– Η αξία πώλησης (χωρίς το ΦΠΑ).
– Ο συντελεστής ΦΠΑ.
– Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ (ξεχωριστά).

Θ. Ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ (ιδιώτη κ.λπ.), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., σε αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας.

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης, τα οποία συντάσσονται, σε οποιαδήποτε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ (ιδιώτη κ.λπ.), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος και απευθύνονται σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και προκειμένου να πιστοποιείται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πώλησης, καθώς και η γνησιότητά τους, πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του κράτους – μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση.

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτές τα στοιχεία του πωλητή που αναφέρονται στα συμφωνητικά πώλησης πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία του προσώπου που αναφέρεται στον τίτλο κυριότητας του αυτοκινήτου ως τελευταίος ιδιοκτήτης αυτού στο άλλο κράτος – μέλος πριν την πραγματοποίηση της πώλησης (σχετ. η υπ’ αριθ. Δ.646/324/16.5.1999 ΕΔΥΟ).

Ι. Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αριθ. Δ.367/229/24.3.1995 ΕΔΥΟ

Οσον αφορά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Δ.367/229/24.3.1995 ΕΔΥΟ, διευκρινίζουμε, σε συνδυασμό και με τα αναφερόμενα στην παρούσα, ότι το γεγονός της μη επιβάρυνσης με ΦΠΑ στη χώρα μας των αγορών μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, προερχόμενων από άλλα κράτη – μέλη, που πραγματοποιούν τα αναφερόμενα σ’ αυτή πρόσωπα, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο κράτος – μέλος πώλησης, εφόσον, βεβαίως, συντρέχει τέτοια περίπτωση. Επίσης, δεν απαλλάσσεται ούτε και από την υποχρέωση της απόδειξης της καταβολής αυτής, με βάση το εκδιδόμενο Τιμολόγιο Πώλησης, εφόσον αυτό ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια Τελωνειακή ή Φορολογική Αρχή της χώρας μας.
Στην περίπτωση που δεν προκύπτει καταβολή του ΦΠΑ στο κράτος – μέλος πώλησης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρούσα και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα.

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να υπενθυμίσουμε τα εξής:

 1. Προκειμένου για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, είναι απαραίτητο ο αγοραστής και ο πωλητής να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ καταχωρημένο στο σύστημα VIES, οι οποίοι πρέπει να επαληθεύονται μέσω του Τμήματος Δ’ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ.
 2. Σε κάθε περίπτωση που ο Ελληνας ιδιώτης αγοράζει αγαθά, με εξαίρεση τα καινούρια μεταφορικά μέσα ή δέχεται υπηρεσίες από υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο άλλου κράτους – μέλους, καταβάλλει το ΦΠΑ σ’ αυτό το άλλο κράτος – μέλος. Επομένως, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον ΑΦΜ του για να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή και δεν πρέπει να υποβάλει δήλωση μεταβολής για να εγγραφεί στο σύστημα VIES. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττει παράβαση η οποία επισύρει την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται από τοAρθρο 4του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’). Στις περιπτώσεις αυτές, το Τελωνείο, αφενός, ενημερώνει άμεσα την αρμόδια για τη φορολογία του παραβάτη ΔΟΥ, προκειμένου να του επιβληθεί το προαναφερόμενο πρόστιμο προ του τελωνισμού και, αφετέρου, αποστέλλει στο Τμήμα Δ’ – VIES της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ όλα τα δικαιολογητικά (Τιμολόγιο, Ειδική Δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό κ.λπ.), προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της αμοιβαίας συνδρομής με το κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή.
 3. Για τα μεταχειρισμένα οχήματα που από τις σχετικές διατάξεις το τέλος ταξινόμησης και ο ΦΠΑ δεν προβλέπεται να καταβάλλονται στο Τελωνείο (π.χ. οχήματα ειδικών χρήσεων), ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον Ελληνα αγοραστή στην αρμόδια ΔΟΥ.
 4. Τυχόν υφιστάμενες στα Τελωνεία εκκρεμότητες, να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[pdf-embedder url=”https://lloydharrisoncooper.gr/wp-content/uploads/PARARTHMA.pdf”]

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τιμολόγια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εκδίδονται προς υποκείμενη στο φόρο ελληνική επιχείρηση, στα οποία δεν υπάρχει ειδική ένδειξη για το περιθώριο κέρδους, φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στη χώρα μας.Taxheaven.gr

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1011665 ΕΞ 2016/26.1.2016 Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ της Ε.Ε. και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων-Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της αριθμ. ΠΟΛ.1050/11.02.2000 Ε.Δ.Υ.Ο.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1011665 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ’ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χ.Γεώργα -Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.407   
FAX:210.69.87.408 
E-mail:finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ της Ε.Ε. και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων- Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της αριθμ.ΠΟΛ.1050/11.02.2000 Ε.Δ.Υ.Ο.

ΣΧΕΤ. : α. Το αρ.πρωτ.ΔΕΛ ΣΤ 1158823 ΕΞ2015/10.12.2015 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων
β. Το αρ.πρωτ. ΔΕΛ Β1149031 ΕΞ2014/27.10.2014 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων
γ. Η αριθμ. 1071947/3632/4075/0017/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Ε.Δ.Υ.Ο.
δ. Η αριθμ. 1099599/8432/ 1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/19.10.2007 Ε.Δ.Υ.Ο.
ε. Η αριθμ.ΠΟΛ.1147/8.7.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.
στ. Η αριθμ.ΠΟΛ.1135/12.5.2014 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν των ανωτέρω α’ και β’ σχετικών εγγράφων της Δ/νσης Ελέγχων, σας κοινοποιούμε συνημμένα επικαιροποιημένο το Παράρτημα της αριθμ. ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Ε.Δ.Υ.Ο. (γ’ σχετικό), όπως τροποποιήθηκε με τις ανωτέρω δ’, ε’ και στ’ σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο., στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ και οι ενδείξεις επί των τιμολογίων που χρησιμοποιούνται για την πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.

Επισημαίνεται ότι, για τις ενδείξεις των τιμολογίων μεταχειρισμένων οχημάτων προερχόμενων από την Αυστρία, θα σταλεί συμπληρωματική ενημέρωση προς όλες τις τελωνειακές αρχές, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
 
[pdf-embedder url=”https://lloydharrisoncooper.gr/wp-content/uploads/Α45-Πινακας-Κειμενων-ΥΔ-Εξωτερικού.pdf” title=”Α45-Πινακας Κειμενων ΥΔ Εξωτερικού”]
 
 

ΠΟΛ.1104/10.4.1995 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994)

Taxheaven.gr
Αθήνα, 10 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ: α) 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ. – Τμήμα Α΄
β) 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛ 1104

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/1986, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994).

Ι. Γενικά

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2275/1994 (ΦΕΚ 238Α/29.12.94), προστέθηκαν δύο νέα άρθρα, 36α και 36β με τα οποία γίνεται εναρμόνιση του ν.1642/1986 με την οδηγία 94/5 (έβδομη οδηγία Φ.Π.Α.) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών, που ισχύουν από 1.1.1995 ορίζονται δύο νέα ειδικά καθεστώτα φορολογίας, τα οποία αφορούν:

α) το καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας (άρθρο 36α) και β) το καθεστώς φορολογίας της παράδοσης μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που
πραγματοποιείται σε δημοπρασία από διοργανωτή δημοπρασίας (άρθρο 36β). Η θέσπιση των παραπάνω ειδικών καθεστώτων φορολογίας αποβλέπει: α) στη δημιουργία ομοιόμορφων κανόνων προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των παραδόσεων μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας β) στην εξάλειψη των αιτίων που προκαλούσαν στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των υποκειμένων στο φόρο και γ) στην αποφυγή της διπλής φορολογίας, στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

ΙΙ. Ειδικά:
Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Αρθρο 36α
Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκείμενων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Δικαιολογητικοί λόγοι επιβολής του ειδικού καθεστώτος – πρόσωπο που εφαρμόζει το καθεστώς.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθιερώνεται από 1.1.1995 νέο ειδικό καθεστώς επιβολής Φ.Π.Α. στις παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που
διενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το παραπάνω ειδικό καθεστώς επιβολής Φ.Π.Α. εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεταπώλησης των προαναφερθέντων αγαθών από τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος τα αγόρασε από πρόσωπα τα οποία είχαν επιβαρυνθεί με φόρο σαν τελικοί καταναλωτές κατά το στάδιο της αγοράς τους, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά
(προμηθευτές του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή) δεν είχαν δικαίωμα να εκπέσουν ή να τους επιστραφεί, ο φόρος που επιβάρυνε την απόκτηση των αγαθών αυτών.

Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή της διπλής φορολογίας κατά τη μεταπώληση, εφαρμόζεται από 1.1.1995 το νέο ειδικό καθεστώς το οποίο προβλέπει την επιβολή Φ.Π.Α. στο περιθώριο κέρδους (μικτό κέρδος) που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής από τις παραδόσεις των εν λόγω αγαθών, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναλύονται κατωτέρω.

Τονίζεται ότι, η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του άρθρου αυτού δεν είναι υποχρεωτική για τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή. Εφόσον όμως έχει τις προϋποθέσεις και θέλει να το εφαρμόσει, υποχρεούται να το δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας ανάλογα δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών – μετάταξης, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πράξης σύμφωνα με την αριθ. 1014485/609/ΠΟΛ.1034/7.2.1995 Ε.Δ.Υ.Ο.

Εξαιρετικά, και μέχρι 30.4.1995 παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο μεταπωλητές να εφαρμόσουν το καθεστώς του άρθρου 36α, στις μεταπωλήσεις αγαθών, τα οποία αγόρασαν από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 36α από 1.1.1995 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, έστω και αν δεν είχαν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Τις αγορές αυτές θα καταχωρήσουν στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 8 του άρθρου 36α μετά την υποβολή από αυτούς της δήλωσης μεταβολών – μετάταξης στο ειδικό καθεστώς, του άρθρου αυτού και η καταχώρηση αυτή θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη.

Στη περίπτωση αυτή οι υποκείμενοι στο φόρο μεταπωλητές έχουν υποχρέωση μέχρι 30.6.1995 να ζητήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 2 από τους προμηθευτές τους.

Τέλος επισημαίνεται ότι, η ανάλυση των εννοιών – ορισμών οι οποίοι σχετίζονται με την εφαρμογή του καθεστώτος του άρθρου αυτού, καθώς και του επόμενου άρθρου 36β, γίνεται παρακάτω στη παράγραφο 8 του άρθρου 36β. Οι ορισμοί, των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας και το δικαίωμα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή, στις παραδόσεις των αντικειμένων αυτών, γίνονται αντίστοιχα στα παραρτήματα V και ΙΙΙ (παράγραφοι 60 και 61), τα οποία προστέθηκαν στο ν.1642/86 με σχετική τροπολογία που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή στις 30.12.1994.

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Προκειμένου να παρασχεθεί στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή το δικαίωμα να υπολογίζει τον Φ.Π.Α. στο περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί πρέπει τα μεταπωλούμενα από αυτόν αγαθά να του έχουν παραδοθεί στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης από τα παρακάτω πρόσωπα:

α) πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο δηλαδή από ιδιώτες, το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. μη υποκείμενες στο φόρο ή

β) πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερήθηκαν του δικαιώματος έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου κατά την απόκτηση των συγκεκριμένων αγαθών και η εν συνεχεία παράδοσή τους στον μεταπωλητή, από τα πρόσωπα αυτά, απαλλάσσεται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης λ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.1642/86 ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους μέλους, με εξαίρεση τα επενδυτικά αγαθά των αγροτών του άρθρου 33 του ν.1642/1986, που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, όπως π.χ. οι παραδόσεις αγαθών από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, επειδή τα αγαθά αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην απαλλασσόμενη αυτή δραστηριότητα (π.χ. πώληση χωρίς Φ.Π.Α. μεταχειρισμένων επίπλων του γραφείου δικηγόρου, εκπαιδευτηρίου, νοσηλευτηρίου κ.τ.λ.) ή είχαν εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.1642/1986

γ) πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο, τα οποία λόγω μικρού κύκλου εργασιών (μικρές επιχειρήσεις) υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.1642/1986 ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους μέλους και απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου, εφόσον τα πρόσωπα αυτά, παραδίδουν στον μεταπωλητή αγαθά επένδυσης, για τα οποία δεν έχει ασκηθεί δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου (π.χ. πώληση από μικρή επιχείρηση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών) ή δ) άλλον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, εφόσον η εκ μέρους του παράδοση, έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του άρθρου αυτού ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους μέλους (π.χ. πώληση από έλληνα μεταπωλητή μεταχειρισμένου αγαθού, το οποίο έχει προμηθευτεί από άλλο έλληνα μεταπωλητή ή μεταπωλητή άλλου κράτους μέλους, εφόσον ο προμηθευτής κατά την μεταπώληση επέβαλε φόρο στο περιθώριο κέρδους του).

Επισημαίνεται ότι, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, ο οποίος αγοράζει μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας από τα πρόσωπα που προαναφέρθηκαν, είτε αυτά είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., θα πρέπει να εξακριβώνει την ιδιότητα των προμηθευτών του και να αποδεικνύει ότι οι αγορές του έχουν γίνει από τα πρόσωπα αυτά.
Ως μέσα απόδειξης μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά τα παρακάτω:

Α. Για αγορές από το εσωτερικό της χώρας

α. Τα σχετικά φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. (τιμολόγιο αγοράς, τιμολόγιο πώλησης, Δελτίο Αποστολής, κ.λπ.), εφόσον ο μεταπωλητής, για κάθε παράδοσή του με το καθεστώς του άρθρου αυτού, αναγράφει σ’ αυτά την ένδειξη “παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 36α – Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος”.

β. “Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986” του προμηθευτή του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή κατά τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού.

Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 36α εκτός του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή (ιδιώτης, Ν.Π.Δ.Δ. μη υποκείμενο στο Φ.Π.Α. του οποίου οι πράξεις απαλλάσσονται από Φ.Π.Α., μικρή επιχείρηση που παραδίδει αγαθό επένδυσης), και ανεξάρτητα από το γεγονός αν ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής έχει υποχρέωση να εκδόσει τιμολόγιο αγοράς ή άλλο στοιχείο του Κ.Β.Σ.

Στην εν λόγω “Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση” ο προμηθευτής βεβαιώνει την ιδιότητά του (ιδιώτης, Ν.Π.Δ.Δ., μικρή επιχείρηση κ.λπ.) και δηλώνει ότι, για το παραδιδόμενο στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή αγαθό, δεν έχει τύχει απαλλαγής από Φ.Π.Α. ή δεν έχει εκπέσει ή δεν του έχει επιστραφεί ο Φ.Π.Α. κατά την αγορά του αγαθού, την ενδοκοινοτική του απόκτηση ή την εισαγωγή του. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραδιδόμενο αγαθό εξατομικεύεται με αριθμούς ή άλλα στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στη βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, κινητήρα και πλαισίου του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ή άλλου μεταφορικού μέσου).

Μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή η εν λόγω βεβαίωση, παραδίδεται στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος την τοποθετεί σε σχετικό φάκελλο προκειμένου να δικαιολογήσει την εφαρμογή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους κατά την μεταπώληση του αγαθού. Για τις αγορές, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από την
παραπάνω βεβαίωση – υπέυθυνη δήλωση, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής δεν θα έχει το δικαίωμα να υπολογίσει το Φ.Π.Α. στο περιθώριο κέρδους του αλλά θα εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

γ. Η καταχώρηση, του αγορασθέντος αγαθού από τα παραπάνω πρόσωπα, στο ειδικό βιβλίο που υποχρεούται να τηρεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 36α, η οποία κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για τα πρόσθετα βιβλία, διενεργείται
άμεσα.

δ. Κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την παράδοση του αγαθού στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, όπως π.χ. δελτία παραγγελιών, συμφωνητικά, στοιχεία μεταφοράς, αποδείξεις πληρωμής κ.τ.λ..

Β. Για αγορές από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και αγοράζει μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 36α, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. αποδεικνύει τις αγορές αυτές από τα εν λόγω πρόσωπα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία έχουν θεσπιστεί από το κράτος μέλος του προμηθευτή, για τη δικαιολόγηση των αντίστοιχων αγορών των υποκείμενων στο φόρο μεταπωλητών τους. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο κράτος μέλος δεν προβλέπεται η έκδοση σηγκεκριμένου δικαιολογητικού στοιχείου, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής της Ελλάδας θα ζητά από τον αλλοδαπό προμηθευτή του ανάλογη βεβαίωση με αυτή που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2 της ενότητας Α (περίπτωση β’) και θα εκδίδει παράλληλα και το τιμολόγιο αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Τονίζεται ότι, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής της Ελλάδας που αγοράζει από μεταπωλητή άλλου κράτους μέλους, πρέπει να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να αναγράφει στο σχετικό τιμολόγιο που του εκδίδει ότι κατά την παράδοση του αγαθού σ’ αυτόν, εφάρμοσε το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους και να μην αναγράφει το Φ.Π.Α. ξεχωριστά στο τιμολόγιο αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, τις αγορές του αυτές δεν θα έχει δικαίωμα να τις υπαγάγει στο καθεστώς του άρθρου 36α.

Οι αγορές αγαθών (μεταχειρισμένα, έργα τέχνης, συλλογών, αντίκες) που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής της Ελλάδας από συγκεκριμένους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να καταχωρούνται άμεσα στο ειδικό βιβλίο που τηρεί, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη περίπτωση γ’ της ενότητας Α της παραγράφου 2.

Η άμεση καταχώρηση του φορολογικού στοιχείου της αγοράς στο ειδικό βιβλίο και η σχετική βεβαίωση ή άλλη απόδειξη, αποτελούν, για τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή της Ελλάδας, δικαιολογητικό στοιχείο, για την εφαρμογή του καθεστώτος του άρθρου 36α, κατά τη μεταπώληση των αγαθών αυτών. Επισημαίνεται ότι, μεταχειρισμένα αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες, δεν μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς των άρθρων 36α και 36β.

3. Φορολογητέα Αξία – Φόρος – Υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α.

Εφόσον συντρέχει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις α-δ της προηγούμενης παραγράφου 2, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής μπορεί να εφαρμόσει στις παραδόσεις των αγαθών που προαναφέρθηκαν, το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του φόρου γίνεται για κάθε παράδοση ξεχωριστά, στο περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί από κάθε αγαθό. Ως περιθώριο κέρδους θεωρείται η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του αγαθού και της τιμής αγοράς του, μειωμένο με το Φ.Π.Α. που εμπεριέχεται στη θετική αυτή διαφορά (περιθώριο κέρδους), ο οποίος βρίσκεται με εσωτερική υφαίρεση. Σε περίπτωση κατά την οποία, η τιμή αγοράς ενός αγαθού είναι μεγαλύτερη από την τιμή πώλησής του δηλαδή προκύπτει αρνητική διαφορά, δεν υπάρχει φορολογητέα αξία και η αρνητική αυτή διαφορά δεν συμψηφίζεται με τυχόν θετική διαφορά που προκύπτει από παράδοση άλλου αγαθού στην ίδια φορολογική περίοδο ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό σε επόμενη φορολογική περίοδο. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής θεωρούνται ως:

– “Τιμή Πώλησης”, οτιδήποτε συνιστά την αντιπαροχή (αντίτιμο), την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής από τον αγοραστή προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1642/1986. Σημειώνεται ότι, στην τιμή πώλησης
συμπεριλαμβάνονται και τα παρεπόμενα έξοδα (μεταφορικά κ.λπ.), τα οποία ο μεταπωλητής χρεώνει στον πελάτη του, καθώς επίσης και ο Φ.Π.Α. που αφορά την παράδοση του αγαθού, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός δεν αναγράφεται ξεχωριστά στο σχετικό φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον υποκείμενο στο φόρο
μεταπωλητή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

– “Τιμή Αγοράς”, το σύνολο του αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται παραπάνω, το οποίο κατέβαλε ή θα καταβάλει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής στον προμηθευτή του.

Παράδειγμα 1ο
Εστω υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής Α (με βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) αγοράζει τον Ιανουάριο 1995 από απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α. επιχείρηση (μικρή επιχείρηση) Β, αγαθό επένδυσης (μεταχειρισμένο γραφείο) χωρίς Φ.Π.Α. δραχμές 200.000 και το μεταπωλεί τον ίδιο μήνα στον πελάτη Γ προς 300.000 δραχμές. Ο μεταπωλητής Α έχει δικαίωμα να εφαρμόσει για την παράδοση αυτή το ειδικό καθεστώς του άρθρου 36α και να υπολογίσει τη φορολογητέα αξία (περιθώριο κέρδους) και τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. ως εξής:

Τιμή πωλήσεως (με Φ.Π.Α. προς 18%) 300.000 δρχ.
μείον τιμή αγοράς 200.000 δρχ.


Διαφορά (περιθώριο κέρδους με Φ.Π.Α.) 100.000 δρχ.

Η αξία των 100.000 δρχ. μειώνεται με τον εμπεριεχόμενο σ’ αυτή Φ.Π.Α. με
συντελεστή 18%.
100.000 Χ 100 = 84.746 δρχ.

118
Επομένως η φορολογητέα αξία και ο Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής:
α) Φορολογητέα αξία (περιθώριο κέρδους) 84.746 δρχ.
και
β) Φ.Π.Α. 84.746 Χ 18% 15.254 δρχ.


ΣΥΝΟΛΟ 100.000 δρχ.

Σημειώνεται ότι, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται στο περιθώριο κέρδους (μικτό κέρδος) είναι αυτός ο οποίος ισχύει για την παράδοση του συγκεκριμένου αγαθού, σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΙ και V του ν.1642/1986, όπως ισχύουν μετά τη προσθήκη που έγινε με τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση
στις 30.12.1994.

Ειδικότερα, για τα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται μόνο κατά την εισαγωγή από οποιονδήποτε των αγαθών αυτών, καθώς και στην παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των δασμολογικών κλάσεων (ΔΚ 9701, 9702 και 9703), η οποία γίνεται από τον ίδιο το δημιουργό τους ή τους διαδόχους του. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράδοσης των εν λόγω αγαθών είτε με το καθεστώς του άρθρου αυτού είτε με το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α. 18%.

Ο παραπάνω μεταπωλητής Α θα δηλώσει στον κωδ. 303 της περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α. (έντυπο 004/94) τη φορολογητέα αξία των 84.746 δρχ. και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 15.250 δρχ. στον κωδ. 323. Τη διαφορά [300.000 δρχ. -(84.746 + 15.254)] = 200.000 δρχ. την δηλώνει στον κωδ. 313. Αντίστοιχα στις εισροές του δηλώνει στον κωδ. 348 την αξία αγοράς των 200.000 δρχ.. Οι αξίες αυτές μεταφέρονται στην προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο 005/94) και αποδίδεται στο Δημόσιο ο φόρος που προκύπτει.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής παραδίδει το εν λόγω μεταχειρισμένο γραφείο σε άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό δεν έχει δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α. που εμπεριέχεται στην τιμή παράδοσης.

Παράδειγμα 2ο
α) Εστω ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής Α (με βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) αγοράζει τον Φεβρουάριο του 1995 ένα μεταχειρισμένο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο από άλλο υποκείμενο μεταπωλητή Β προς 1.000.000 δρχ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προς 18%) και το μεταπωλεί τον ίδιο μήνα στον ιδιώτη Γ προς 1.200.000
δρχ. (με εμπεριεχόμενο Φ.Π.Α. στην τιμή πώλησης προς 18%).

Ο μεταπωλητής Β κατά την πώληση του αυτοκινήτου στον μεταπωλητή Α εφάρμοσε καθεστώς περιθωρίου κέρδους και κατά συνέπεια ο μεταπωλητής Α μπορεί να εφαρμόσει το ίδιο καθεστώς κατά την πώληση του αυτοκινήτου στον πελάτη του (ιδιώτη) Γ.
Επιπλέον, ο μεταπωλητής Α επισκεύασε το εν λόγω αυτοκίνητο πριν το μεταπωλήσει, στο συνεργείο του Δ και επιβαρύνθηκε με έξοδα επισκευής 200.000 δρχ. πλέον Φ.Π.Α. προς 18% = 36.000 δρχ., συνολικό τίμημα που κατέβαλε στον Δ 236.000 δρχ. Ο μεταπωλητής Α υπολογίζει τη φορολογητέα αξία (περιθώριο κέρδους) και τον
οφειλόμενο φόρο ως εξής:

Τιμή πώλησης 1.200.000
μείον τιμή αγοράς 1.000.000 δρχ.
Θετική διαφορά


(περιθώριο κέρδους) 200.000 δρχ.
Η αξία των 200.000 δρχ. μειώνεται με τον εμπεριεχόμενο σ’ αυτή Φ.Π.Α. με
συντελεστή 18%.
200.000 Χ 100 = 169.492 δρχ.

118
Επομένως η φορολογητέα αξία και ο Φ.Π.Α διαμορφώνονται, ως εξής:
– φορολογητέα αξία (περιθώριο κέρδους) 169.492 δρχ.
– Φ.Π.Α. 169.492 Χ 18% = 30.508 δρχ.


ΣΥΝΟΛΟ 200.000 δρχ.

Ο παραπάνω μεταπωλητής Α θα συντάξει την περιοδική του εκκαθάριση Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις υποδείξεις του προηγούμενου παραδείγματός μας ενώ παράλληλα θα δηλώσει τις εισροές του (κωδ. 336 και 352) την αξία επισκευής των 200.000 δρχ. και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 36.000 δρχ., τον οποίο θα συμψηφίσει με το φόρο των
εκροών του.
Από τον συμψηφισμό αυτό θα προκύψει στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. 5.492 δρχ. (36.000 – 30.508) το οποίο δεν μπορεί να συμψηφισθεί ή να μεταφερθεί για συμψηφισμό σε επόμενη φορολογική περίοδο. Σημειώνεται ότι, τα έξοδα επισκευών (μεταφορικών μέσων και λοιπών αγαθών) και ο
αναλογών Φ.Π.Α., πρέπει να παρακολουθούνται σε ξεχωριστές στήλες ή λογαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. του μεταπωλητή.

β) Σε περίπτωση κατά την οποία ο μεταπωλητής Α χρεώσει επιπλέον τον πελάτη του (ιδιώτη) Γ με έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου, η φορολογητέα αξία του, (περιθώριο κέρδους) θα διαμορφωθεί ως εξής:

Τιμή πώλησης 1.200.000 δρχ.
Πλέον έξοδα (επισκευής) 200.000 δρχ.


ΣΥΝΟΛΟ 1.400.000 δρχ.
Μείον Τιμή Αγοράς 1.000.000 δρχ.


Θετική διαφορά (περιθώριο) 400.000 δρχ.
Η αξία των 400.000 δρχ. μειώνεται με τον εμπεριεχόμενο σ’ αυτή Φ.Π.Α. με
συντελεστή 18%.
400.000 Χ 100 = 338.983 δρχ.

118
Κατά συνέπεια η φορολογητέα αξία και ο Φ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής:
α) φορολογητέα αξία ή περιθώριο κέρδους 338.983 δρχ.
και
β) Φ.Π.Α. 338.983 Χ 18% = 61.017 δρχ.


ΣΥΝΟΛΟ 400.000 δρχ.

Στην περίπτωση αυτή ο μεταπωλητής Α θα συντάξει την περιοδική του εκκαθάριση Φ.Π.Α., όπως και στη προηγούμενη περίπτωση του παραδείγματος και θα αποδόσει το φόρο των 25.017 δρχ. (61.017 δρχ. – 36.000 δρχ.), εφόσον στην ίδια φορολογική περίοδο δεν υπάρχουν άλλες πράξεις.

Τονίζεται ότι, δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία και δεν εκπίπτεται ο Φ.Π.Α. για τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, για κάλυψη εξόδων που γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή και τα οποία καταχωρεί σε ειδική στήλη ή σε ειδικό λογαριασμό των βιβλίων που τηρεί.

Παράδειγμα 3ο
Εστω ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής Α εγκατεστημένος στην Ελλάδα αγόρασε το Φεβρουάριο 1995 μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από άλλο μεταπωλητή Β εγκατεστημένο στο Βέλγιο (πώληση με καθεστώς περιθωρίου) προς 1.500.000 δρχ. (με Φ.Π.Α. Βελγίου) και κατέβαλε στο Τελωνείο 1.000.000 δρχ. για ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Το εν λόγω αυτοκίνητο το μεταπωλεί στον ιδιώτη Γ (με καθεστώς περιθωρίου) προς 4.000.000 (με εμπεριεχόμενο Φ.Π.Α. προς 18%). Ο μεταπωλητής Α’ υπολογίζει τη φορολογητέα αξία (περιθώριο κέρδους) και τον οφειλόμενο φόρο, ως εξής:

Τιμή πώλησης 4.000.000 δρχ.
Μείον Τιμή Αγοράς 1.500.000 δρχ.
Θετική διαφορά (περιθώριο


κέρδους) 2.500.000 δρχ.
Η αξία των 2.500.000 δρχ. μειώνεται με τον εμπεριεχόμενο σ’ αυτή Φ.Π.Α. με
συντελεστή 18%.
2.500.000 Χ 100 = 2.118.644

118
Επομένως η φορολογητέα αξία και ο Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής:
– φορολογητέα αξία (περιθώριο κέρδους) 2.118.644 δρχ.
και
– Φ.Π.Α. 2.118.644 Χ 18% = 381.356 δρχ.


ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000 δρχ.

Στην περίπτωση του παραδείγματος αυτού, ο μεταπωλητής Α θα συντάξει την περιοδική του εκκαθάριση όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα παραδείγματα και θα αποδόσει το φόρο των 381.356 δρχ.

Τονίζεται ότι, στο παράδειγμα αυτό δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στο τελωνείο ούτε επί της αξίας αγοράς του αυτοκινήτου του 1.500.000 δρχ. αλλά ούτε και επί του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης του 1.000.000 δρχ. δεδομένου ότι, σύμφωνα με την οδηγία 94/5 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2275/1994 η αγορά του αυτοκινήτου από το Βέλγιο δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ελλάδα, εφόσον ο Βέλγος μεταπωλητής Β εφαρμόζει κατά την πώληση το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες στη χώρα σχετικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται γεννεσιουργός αιτία, για την επιβολή Φ.Π.Α. στην αξία αγοράς του αυτοκινήτου και στο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που καταβάλλεται στο τελωνείο από τον έλληνα μεταπωλητή Α.

Ο καταβαλλόμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία (περιθώριο κέρδους) του μεταπωλητή Α κατά τη μεταπώληση του αυτοκινήτου στον ιδιώτη Γ.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, στα προηγούμενα παραδείγματα παράδοσης αγαθών με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, προέκυπτε αρνητική διαφορά (αρνητικό περιθώριο) δηλαδή ζημία (τιμή πώλησης < τιμής αγοράς), η αρνητική αυτή διαφορά δεν συμψηφίζεται με θετική διαφορά που πιθανόν
πραγματοποιεί ο ίδιος μεταπωλητής Α από παραδόσεις άλλων αγαθών ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό σε επόμενη φορολογική περίοδο.

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής Α, για να απαλλαγεί στο τελωνείο από την καταβολή Φ.Π.Α. επί της αξίας αγοράς του αυτοκινήτου και επί του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα πρέπει να παραδόσει στο τελωνείο βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 36α, ο χρόνος ένταξής του και ότι εξακολουθεί να παραμένει σ’ αυτό το καθεστώς.
Τη βεβαίωση αυτή προσκομίζει στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή, προκειμένου αυτή να την προσαρτήσει στο οικείο Τελωνειακό παραστατικό που εκδίδει κατά την είσπραξη του τυχόν ειδικού φόρου κατανάλωσης ή άλλης επιβάρυνσης.

Η αρμόδια Τελωνειακή αρχή, προκειμένου να μην εισπράξει Φ.Π.Α. ούτε στην αξία αγοράς των αυτοκινήτων ούτε στο ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης υποχρεούται:

α) να ελέγχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, βεβαίωση ή άλλο στοιχείο) τα οποία του προσκομίζει ο έλληνας μεταπωλητής Α και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι το κάθε συγκεκριμένο αυτοκίνητο (αριθ. κυκλοφ., αριθμ. πλαισίου, κινητήρα κ.λπ.) έχει φορολογηθεί στο Βέλγιο με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του Βέλγου μεταπωλητή Β

β) να παραλαμβάνει από τον έλληνα μεταπωλητή Α, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 από την οποία θα προκύπτει ότι, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρόκειται να το μεταπωλήσει εφαρμόζοντας το καθεστώς του άρθρου 36α

γ) να χρεώνει στο οικείο τελωνειακό παραστατικό που εκδίδει για την παράδοση του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στην αξία αγοράς του αυτοκινήτου και στο ποσόν του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο όμως δεν θα εισπράττει αναγράφοντας σ’ αυτό την ένδειξη “χωρίς Φ.Π.Α. άρθρο 10α παράγραφος 2α δεύτερο εδάφιο του ν.1642/1986, όπως ισχύει”.

δ) να αποστέλνει άμεσα στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., του αγοραστή – μεταπωλητή θεωρημένη φωτοτυπία του οικείου τελωνειακού παραστατικού που εκδίδει για τη συγκεκριμένη παράδοση αυτοκινήτου ή αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των αυτοκινήτων που παρελήφθησαν με αυτό το καθεστώς καθώς και φωτοτυπίες των οικείων τελωνειακών παραστατικών.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο μεταπωλητής Α’ δεν εφαρμόσει, κατά την μεταπώληση, το καθεστώς περιθωρίου αλλά το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., υποχρεούται κατά το χρόνο της μεταπώλησης να καταβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το Φ.Π.Α. που αναλογεί τόσο επί της αξίας αγοράς του αυτοκινήτου όσο και επί του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης τον οποίο απέφυγε, με τη νόμιμη προσαύξηση από το χρόνο της παραλαβής του. Σε περίπτωση που δεν προβεί στην εν λόγω καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαπιστώσει τη μη καταβολή του εκδίδεται σχετική πράξη επιβολής του φόρου κατά τις διατάξεις των άρθρων 39 ή 40, κατά περίπτωση, με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τα άρθρα 47 και 48 του ν.1642/1986.

Τα παραπάνω ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα σε κάθε περίπτωση μεταπώλησης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από μεταπωλητή εγκατεστημένο στην Ελλάδα, εφόσον το αγοράζει προς μεταπώληση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36α, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

4. Δικαίωμα επιλογής

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις παράδοσης αγαθών, παρότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 36α (αγορά από ιδιώτη Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.),
οι οποίες συνιστούν τον γενικό κανόνα εφαρμογής του καθεστώτος αυτού. Η παρέκκλιση αυτή από τον γενικό κανόνα εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις παράδοσης αγαθών τα οποία παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον και αποσκοπούν στη διατήρηση και ενδυνάμωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ε.Ε.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:

α) η εισαγωγή από τρίτες χώρες, αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, από τον ίδιο τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή

β) η παράδοση στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του

γ) η ευκαιριακή παράδοση στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, από άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εκτός από υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, εφόσον η παράδοση από το άλλο αυτό πρόσωπο έγινε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή μειωμένου
συντελεστή ή το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που ασκήθηκε από το πρόσωπο αυτό.

Στις παραπάνω περιπτώσεις απόκτησης των αγαθών από τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο μεταπωλητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του άρθρου αυτού κατά την μεταπώληση των αγαθών, παρότι τα αγαθά αυτά δεν είχαν επιβαρυνθεί με φόρο τελικής κατανάλωσης ή ο φόρος που τα
επιβάρυνε αναγράφεται ξεχωριστά στο σχετικό παραστατικό στοιχείο (διασάφηση εισαγωγής, τιμολόγιο κ.λπ.).

Οταν ασκείται η επιλογή αυτή, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 10 Ιανουαρίου κάθε έτους δήλωση μεταβολών

– μετάταξης με την οποία δηλώνει την επιλογή του αυτή. Η δήλωση αυτή ισχύει για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εφόσον η νέα δήλωση μεταβολών – μετάταξης δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, μέχρι 10 Ιανουαρίου της
διαχειριστικής περιόδου που ακολουθεί τη διετία. Στην περίπτωση που δεν γίνει ανάκληση θεωρείται ότι ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής συνεχίζει να ασκεί την επιλογή του αυτή.

Σε περίπτωση άσκησης της επιλογής αυτής και προκειμένου να προσδιορισθεί το περιθώριο κέρδους του μεταπωλητή, για την επιβολή του φόρου, στην τιμή αγοράς των αγαθών προστίθεται και ο Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την αγορά ή την εισαγωγή των αγαθών αυτών.

Παράδειγμα
Ο μεταπωλητής Α πραγματοποιεί εισαγωγή ενός πίνακα ζωγραφικής από τις Η.Π.Α. του οποίου η φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1642/1986 στο ποσό των 500.000 δρχ. και κατέβαλε Φ.Π.Α. στο τελωνείο με συντελεστή 8% 40.000 δρχ.

Ο πίνακας αυτός μεταπωλήθηκε αντί αξίας 600.000 δρχ. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας γίνεται ως εξής:

– Τιμή πώλησης (με Φ.Π.Α. προς 18%) 600.000 δρχ.
Μείον τιμή αγοράς (500.000 + 40.000) συντ. ΦΠΑ 8% 540.000 δρχ.
– Περιθώριο κέρδους (συμπεριλαμβανομένου


Φ.Π.Α. 18%) 60.000 δρχ.
– Φορολογητέα Αξία (60.000 Χ 100) 50.847 δρχ.


118
– Φ.Π.Α. 9.153 δρχ.

Σημειώνεται ότι, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής Α’ δεν έχει δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α. που κατέβαλε κατά την εισαγωγή αλλά το ποσό του φόρου προσαυξάνει το συνολικό κόστος της εισαγωγής. Επισημαίνεται ότι, παρότι κατά την εισαγωγή ο εφαρμοζόμενος συντελεστής είναι 8%, το περιθώριο κέρδους του μεταπωλητή υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 18%.

Διευκρινίζεται ότι, στο ανωτέρω παράδειγμα πρόκειται για εισαγωγή CIF και ότι η τιμή αγοράς συμπίπτει με τη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή. Ως προς την σύνταξη της περιοδικής εκκαθάρισης και την απόδοση του φόρου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα παραδείγματά μας.

Με την άσκηση του δικαιώματος της επιλογής από τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, δηλώνεται η πρόθεσή του να υπαγάγει τις πωλήσεις των παραπάνω αγαθών, στο καθεστώς του περιθωρίου κέρδους. Αυτό έχει ως συνέπεια, ότι, από τη στιγμή άσκησης του δικαιώματος αυτού δεν έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την απόκτηση των αγαθών αυτών ενώ παράλληλα έχει υποχρέωση να καταχωρεί την αξία των αποκτήσεων αυτών μαζί με το φόρο, στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 36α.

Το παραπάνω δικαίωμα έκπτωσης του φόρου επανέρχεται όταν ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής εφαρμόζει κατά την πώληση το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. όπως στην περίπτωση που ο αγοραστής έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ζητήσει την αναγραφή του αναλογούντος φόρου επί του σχετικού τιμολογίου για την άσκηση του
δικαιώματος έκπτωσης. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή ο μεταπωλητής επανακτά το δικαίωμα έκπτωσης, που είχε χάσει με την επιλογή του να εφαρμόσει καθεστώς περιθωρίου κέρδους στη μεταπώληση, κατά το χρόνο κατά τον οποίο μεταπωλεί τα αγαθά εφαρμόζοντας κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξάρτητα από το χρόνο που
έχει μεσολαβήσει μεταξύ αγοράς και μεταπώλησης των αγαθών (π.χ. πώληση σε άλλη διαχειριστική περίοδο από αυτή που αγόρασε τα αγαθά).

Κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο ο μεταπωλητής πρέπει να αναγράψει στο ειδικό βιβλίο στην σειρά των αγαθών που εν τέλει μεταπωλήθηκαν με το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. την παρατήρηση “κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.” καθώς και τον αριθμό του οικείου τιμολογίου πώλησης με Φ.Π.Α. του αγαθού ενώ παράλληλα πρέπει να διαφυλλάσει στο
αρχείο του τα σχετικά φορολογικά στοιχεία με τα οποία πιστοποιείται η αγορά και μεταπώληση των εν λόγω αγαθών.

Οι αγορές των αγαθών, στις οποίες ο μεταπωλητής τελικά εφάρμοσε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., λογίζονται ως αγορές του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. κατά το χρόνο που έγινε η μεταπώληση και με βάση τα δεδομένα αυτά συντάσσεται η περιοδική εκκαθάριση και η προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου.

Ως προς την εφαρμογή, κατά τη μεταπώληση, του οικείου συντελεστή Φ.Π.Α., ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 3 της παρούσας.

5. Απαλλαγή από Φ.Π.Α.

Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, εφόσον οι παραδόσεις αυτές εμπίπτουν στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους και τα αγαθά παραδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του ν.1642/86, (εξαγωγές, παραδόσεις σε αεροπλάνα, πλοία κ.λπ.).

Κατά συνέπεια, για τις πράξεις αυτές ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής δεν αποδίδει φόρο στο δημόσιο αλλά τις δηλώνει στις απαλλασσόμενες εκροές του (κωδ. 313 της περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α.).

Προκειμένου να δικαιολογήσει ο μεταπωλητής την μη απόδοση φόρου, πρέπει να αναγράψει στο ειδικό βιβλίο που τηρεί την παρατήρηση “απαλλαγή από Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 20 ή 22”, κατά περίπτωση και να διαφυλάξει τα σχετικά φορολογικά ή άλλα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η απαλλαγή αυτή, όπως αυτά ορίζονται από τις οικείες Υπουργικές αποφάσεις.

6. Εκπτωση του φόρου

Ο υποκείμενος στο φόρο (υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς ή ο μεταπωλητής του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 36α) δεν μπορεί να εκπίπτει από το φόρο που οφείλει, το Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά κατά την απόκτησή τους, εφόσον τα αγόρασε από άλλον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή ο οποίος κατά την
παράδοσή τους εφάρμοσε το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους. ‘Αλλωστε στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει ο μεταπωλητής πρέπει να εμφανίζεται η συνολική αξία της παράδοσης χωρίς να αναγράφεται χωριστά ο Φ.Π.Α που αναλογεί. Αντίθετα, ο υποκείμενος έχει δικαίωμα να εκπίπτει το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τα γενικά του έξοδα ή τα επενδυτικά του αγαθά ή το φόρο που επιβάρυνε τα έξοδα τα οποία έκανε προκειμένου να επαναφέρει τα αγαθά σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι εμπορεύσιμα (επισκευές κ.λπ.), εφόσον τα έξοδα επισκευής κ.λπ. επιβαρύνουν το κόστος της παράδοσης των αγαθών, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο παράδειγμα 2 της σελίδας 8 της παρούσας.

Στην περίπτωση αυτή που η έκπτωση σε μια φορολογική περίοδο είναι αδύνατη, ο φόρος μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο ή και επιστρέφεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Σημειώνεται ότι, τα γενικά έξοδα, τα επενδυτικά αγαθά και τα έξοδα επισκευής δεν αναγράφονται στο ειδικό βιβλίο που τηρεί ο μεταπωλητής, αλλά σε ξεχωριστούς λογαριασμούς ή στήλες στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία του Κ.Β.Σ..

7. Εκπτωση του φόρου από μεταπωλητή που έκανε την επιλογή της παραγράφου 4 του
άρθρου 36α.

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, εφόσον κάνει την επιλογή η οποία αναφέρθηκε παραπάνω στην παράγραφο 4 (επιλογή εφαρμογής ειδικού καθεστώτος), δεν δικαιούται να εκπίπτει το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τόσο την εισαγωγή αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας όσο και την παράδοση
αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας (Δ.Κ. 9701, 9702, 9703) που έγινε προς αυτόν από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του. Η επανάκτηση του δικαιώματος έκπτωσης επέρχεται, όταν τελικά ο μεταπωλητής δεν εφαρμόσει κατά την παράδοσή τους το ειδικό καθεστώς του άρθρου 36α αλλά το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Ως προς το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των γενικών και λοιπών εξόδων κ.λπ., τη μεταφορά για έκπτωση σε άλλη φορολογική περίοδο και την αναγραφή ή όχι στο ειδικό βιβλίο των γενικών εξόδων κ.λπ. ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην παράγραφο 6.

8. Υποχρεώσεις του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους υποχρεούται:
α) να τηρεί ειδικό θεωρημένο βιβλίο, στο οποίο καταχωρεί ξεχωριστά κατ’ είδος ποσότητα και αξία κάθε αγαθό που αγοράζει ή παραδίδει με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.

Η καταχώρηση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για τα πρόσθετα βιβλία, διενεργείται άμεσα.

Επίσης, το ως άνω ειδικό βιβλίο μπορεί να αναπληρωθεί από οποιοδήποτε άλλοπρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), εφόσον αναγράφονται σ’ αυτό και τα οριζόμενα στοιχεία του παραπάνω ειδικού βιβλίου.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής πραγματοποιεί συγκεντρωτικές αγορές ή πωλήσεις αγαθών (αγαθά τα οποία δεν είναι δυνατό να εξατομικευθούν κατά την αγορά ή πώληση) υποχρεούται να επιμερίζει την αξία αγοράς ή πώλησης των αγαθών, προκειμένου να υπολογίσει το περιθώριο κέρδους για
καθένα από τα αγαθά αυτά

β) στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει να ενσωματώνει στην τιμή το φόρο που αναλογεί σε κάθε παράδοση αγαθού, που πραγματοποιεί με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση λιανικής πώλησης αγαθών του καθεστώτος αυτού, εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. χειρόγραφη ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή, από την οποία θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής (εξατομίκευση του πωληθέντος αγαθού κ.τ.λ.).

9. Παράλληλη διενέργεια πράξεων του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 36α, από τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή.

Οταν ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής πραγματοποιεί πράξεις που φορολογούνται τόσο με το καθεστώς του άρθρου αυτού όσο και με το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.,
υποχρεούται να καταχωρεί σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία που τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τις πράξεις που φορολογούνται σε καθένα από τα δύο αυτά καθεστώτα.

10. Απλοποιημένο καθεστώς προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας συνολικά κατά φορολογική περίοδο.

Στην περίπτωση που είναι αδύνατο να υπολογισθεί το περιθώριο κέρδους για κάθε παράδοση αγαθού ξεχωριστά, λόγω συγκεντρωτικών αγορών με ενιαίο τίμημα, παρέχεται η δυνατότητα στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., να προσδιορίζει συνολικά κατά φορολογική περίοδο τη φορολογητέα αξία των παραδόσεων αγαθών που υπάγονται στον ίδιο συντελεστή Φ.Π.Α. για τις οποίες έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει το καθεστώς του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογητέα αξία ισούται με το συνολικό περιθώριο κέρδους (διαφορά μεταξύ συνολικής αξίας πωλήσεων και αγορών) του μεταπωλητή στην ίδια φορολογική περίοδο, μειωμένο με το ποσό του εμπεριεχόμενου Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που ο μεταπωλητής προσδιορίζει τη φορολογητέα αξία συνολικά κατά φορολογική περίοδο, δεν δικαιούται επιστροφής του φόρου που αναλογεί σε αρνητικό περιθώριο της ίδιας φορολογικής περιόδου ενώ κατ’ εξαίρεση μπορεί να μεταφέρει το αρνητικό αυτό περιθώριο για συμψηφισμό με θετικό περιθώριο επόμενης φορολογικής περιόδου και πάντοτε μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, αποκλειόμενου του συμψηφισμού αυτού, σε επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα στο μεταπωλητή, προκειμένου να υπολογίσει το συνολικό περιθώριο μίας φορολογικής περιόδου, να αφαιρεί από την αξία των συνολικών αγορών της ίδιας φορολογικής περιόδου, την αξία αγοράς των αγαθών που διατίθενται για πραγματοποίηση απαλλασσομένων από το Φ.Π.Α. πράξεων με δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου (πράξεις άρθρων 20 και 22 του ν.1642/86) ή πράξεων για τις οποίες επιλέγει να φορολογηθεί με τις διατάξεις του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση αυτή αναγράφει στο ειδικό βιβλίο που τηρεί την παρατήρηση “παράδοση με το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.” ή “απαλλαγή από Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 20 ή 22”, κατά περίπτωση καθώς επίσης και τους αριθμούς των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν για τις πράξεις αυτές.

Σημειώνεται ότι, το καθεστώς φορολόγησης του συνολικού περιθωρίου κέρδους δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις παραδόσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων εκτός αν αυτά προορίζονται να διαλυθούν και να πωληθούν ως ανταλλακτικά.

11. Προαιρετική εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος

Το καθεστώς του άρθρου αυτού είναι προαιρετικό για τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή αλλά μπορεί σε κάθε παράδοση αγαθού, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 3 σελίδα 11 της παρούσας, να εφαρμόσει το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., έστω και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την
εφαρμογή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους. Στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούται να εκπέσει το Φ.Π.Α. που έχει επιβαρύνει την αγορά των αγαθών αυτών, με εξαίρεση το φόρο που επιβάρυνε την αγορά των αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36α.

12. Παραδόσεις μεταφορικών μέσων σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη

Οι παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων, δεν μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς του άρθρου αυτού. Επομένως, τυχόν πωλήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων από μεταπωλητή εγκατεστημένο στην Ελλάδα, σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος συνεχίζουν να φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στο άλλο κράτος μέλος και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα με το καθεστώς του άρθρου αυτού.

Αντίθετα, οι παραδόσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, από τον ίδιο ως άνω μεταπωλητή, σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, μπορούν να φορολογηθούν με το καθεστώς του άρθρου αυτού στην Ελλάδα, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του καθεστώτος αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36α.

Σημειώνεται ότι, στην ανωτέρω περίπτωση η συναλλαγή αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών.
Η έννοια των μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων δίδεται παρακάτω με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36β.

13. Αυτοπαραδόσεις αγαθών – μεταβίβαση ως συνόλου επιχείρησης κλάδου ή μέρους αυτής

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, που έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1) να αποδίδει το φόρο που αναλογεί σε τυχόν πράξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 και της περίπτωσης α’ του άρθρου 9 του ν.1642/86 (αυτοπαράδοση – ιδιοχρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του) κατά το μέρος κατά το οποίο έχει εκπεσθεί ο φόρος,

2) να μην αποδίδει φόρο, για τις πράξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.1642/1986 (μεταβίβαση ως σύνολο, κλάδου ή μέρους επιχείρησης). Οι παραπάνω υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σχετίζονται με τα μεταχειρισμένα αγαθά και τα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας τα οποία, παρότι έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 8 του άρθρου 36α, ή σε άλλο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. εντούτοις, δεν μεταπωλούνται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού αλλά διατίθενται για τις πράξεις που προαναφέρθηκαν (αυτοπαραδόσεις ή μεταβίβαση ως σύνολο επιχείρησης κ.λπ.).

14. Κυρώσεις για τη μη τήρηση, πλημελλή τήρηση ή μη διαφύλαξη του ειδικού αυτού βιβλίου

Επί μη τήρησης, πλημελλούς τήρησης ή διαφύλαξης του υπόψη ειδικού βιβλίου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.1642/1986.
Ομοίως δεν επιβάλλονται κυρώσεις του Κ.Β.Σ., αλλά του ν.1642/1986, για παρατυπίες που αφορούν τα επιπλέον δεδομένα που αναγράφονται στα φορολογικά στοιχεία κατ’ επιταγή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

15. Εκδοση υπουργικών αποφάσεων

Τέλος σημειώνεται ότι με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εφαρμογή του απλοποιημένου καθεστώτος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας συνολικά κατά φορολογική περίοδο και β) τα κατώτατα όρια περιθωρίου κέρδους, σε ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν τα πραγματικά δεδομένα άσκησης
δραστηριότητας των κλάδων αυτών.

Αρθρο 36β
Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ειδικό καθεστώς φορολογίας, το οποίο εφαρμόζεται από 1.1.1995, από διοργανωτή δημοπρασίας (δημοπράτη) ο οποίος ενεργεί στο όνομά του κατ’ εντολή και για λογαριασμό των εντολέων του με αντικείμενο την παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, μέσω δημοπρασιών που διοργανώνει, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. μέσω τηλεόρασης, ή εκθέσεων κ.λπ. Το καθεστώς του άρθρου αυτού είναι προαιρετικό και μπορεί να εφαρμόζεται από τον διοργανωτή δημοπρασίας όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 36α. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται ο διοργανωτής της δημοπρασίας εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Το ειδικό αυτό καθεστώς, συνίσταται στον ειδικό τρόπο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας κάθε παράδοσης αγαθού. Το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο εντολέας του διοργανωτή δημοπρασίας είναι κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36α, εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., και παραδίδει τα προαναφερθέντα αγαθά σε εγκατεστημένο στην Ελλάδα διοργανωτή της δημοπρασίας για πώληση με προμήθεια.

Οσον αφορά τα μέσα απόδειξης τα οποία πρέπει να κατέχει ο διοργανωτής της δημοπρασίας προκειμένου να δικαιολογήσει την υπαγωγή των παραδόσεων μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας που ενεργεί σύμφωνα με το καθεστώς του άρθρου 36β, ισχύουν αναλόγως όσα προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 (σελίδες 4, 5 και 6) της παρούσας, για το καθεστώς των μεταπωλητών του άρθρου 36α.

Ανάλογη εφαρμογή των όσων προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 3 (σελίδα 11) της παρούσας, γίνεται επίσης και στην περίπτωση που ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα διοργανωτής της δημοπρασίας, παραδίδει μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα για λογαριασμό εντολέων του οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Τονίζεται ότι εφόσον υπάρχει υποχρέωση για καταβολή Ε.Φ.Κ., τότε ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται στο Τελωνείο.

2. Φορολογητέα Αξία – Φόρος – Υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α.

Η φορολογητέα αξία, κάθε παράδοσης αγαθού που διενεργεί ο διοργανωτής της δημοπρασίας, ισούται με τη διαφορά, μεταξύ της συνολικής αξίας με την οποία χρεώνει τον αγοραστή, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 15 περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και του καθαρού ποσού που καταβάλει στον εντολέα του, μειωμένη κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην προμήθειά του. Ο φόρος αυτός, βρίσκεται με εσωτερική υφαίρεση.

Το καθαρό ποσό που καταβάλλει ο διοργανωτής της δημοπρασίας στον εντολέα του, ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής κατακύρωσης του αγαθού στη δημοπρασία και του ποσού της προμήθειας που εισπράττει ο διοργανωτής της δημοπρασίας από τον εντολέα του, με βάση τη σχετική σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ τους, για πώληση του αγαθού με προμήθεια.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που η παράδοση ενεργείται στα πλαίσια του κανονικού καθεστώτος και όχι βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η συνολική αξία παράδοσης και ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζεται η αριθμ. 1070868/5530/1397/ΠΟΛ.1247/15.7.1993 Ε.Δ.Υ.Ο.

3. Εκδοση φορολογικού στοιχείου

Ο διοργανωτής της δημοπρασίας, για κάθε παράδοση αγαθού που κάνει μέσω δημοπρασίας, εκδίδει προς τον αγοραστή χειρόγραφα ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή το οριζόμενο από τον Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο στο οποίο πρέπει να αναγράφει εκτός των άλλων το είδος, την ποσότητα του αγαθού και διακεκριμένα:
α) την τιμή κατακύρωσης του αγαθού στη δημοπρασία περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

β) τους τυχόν φόρους, τέλη, δικαιώματα ή εισφορές υπέρ του δημοσίου ή τρίτων,

γ) τα παρεπόμενα έξοδα, όπως τα έξοδα προμήθειας συσκευασίας, μεταφοράς, ασφάλισης κ.τ.λ., με τα οποία ο διοργανωτής της δημοπρασίας επιβαρύνει τον αγοραστή του αγαθού.

4. Εκδοση εκκαθάρισης

Ο διοργανωτής της δημοπρασίας εκδίδει προς τον εντολέα του εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., στην οποία αναγράφει χωριστά, για κάθε παράδοση αγαθού, την τιμή κατακύρωσης του αγαθού και το ποσό της προμήθειας, στην οποία εμπεριέχεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτήν, που εισπράττει ο διοργανωτής της δημοπρασίας από τον εντολέα του για τη συγκεκριμένη παράδοση αγαθού.

Η παραπάνω εκκαθάριση που εκδίδει ο διοργανωτής της δημοπρασίας επέχει θέση τιμολογίου για τον εντολέα του, εφόσον αυτός είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και όφειλε να εκδόσει τιμολόγιο κατά την παράδοση του αγαθού στον διοργανωτή της δημοπρασίας, προκειμένου το αγαθό να πωληθεί για λογαρισμό του.

Παράδειγμα
Εστω διοργανωτής δημοπρασίας εγκατεστημένος στην Αθήνα, με βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. οργανώνει δημοπρασία τον Ιανουάριο 1995 και πωλεί παλιά μεταχειρισμένα αντικείμενα (αντίκες), τα οποία του παρέδωσε στο εσωτερικό της χώρας, με σύμβαση εντολής για πώληση με προμήθεια 20%, υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής του άρθρου 36α.

Τα αντικείμενα αυτά είναι τα εξής:
– ένα φωτιστικό μπρούτζινο
– ένας καθρέπτης σκαλιστός
– ένα βάζο από πορσελάνη
Ο διοργανωτής της δημοπρασίας ενεργεί τη δημοπρασία και πωλεί τα παραπάνω αγαθά στον παλαιοπώλη Α, ο οποίος πλειοδότησε στη σχετική δημοπρασία.

Εστω ότι η τιμή κατακύρωσης για κάθε αγαθό με Φ.Π.Α. είναι:
– για το μπρούτζινο φωτιστικό 100.000 δρχ.
– για τον καθρέπτη 200.000 δρχ.
– για το βάζο 300.000 δρχ.


ΣΥΝΟΛΟ 600.000 δρχ.
Ο διοργανωτής της δημοπρασίας ανέλαβε και την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και κατέβαλε σε μεταφορέα 10.000 δρχ. και Φ.Π.Α. 1.800 δρχ. σύνολο 11.800 δρχ. Ο διοργανωτής της δημοπρασίας στο τιμολόγιο που εκδίδει προς τον αγοραστή αναγράφει χωριστά για κάθε αγαθό την τιμή κατακύρωσης με Φ.Π.Α και τις λοιπές
επιβαρύνσεις του αγοραστή (όπως μεταφορικά κ.λπ.)

τιμολόγιο
τιμή κατακύρωσης αγαθών
– φωτιστικού 100.000 δρχ.
– καθρέπτη 200.000 δρχ.
– βάζου 300.000 δρχ. 600.000 δρχ.
Πλέον μεταφορικά με Φ.Π.Α.ΣΥΝΟΛΟ 611.800 δρχ.
εκκαθάριση
τιμή κατακύρωσης αγαθών
– φωτιστικού 100.000 δρχ.
– καθρέπτη 200.000 δρχ.
– βάζου 300.000 δρχ. 600.000 δρχ.
μείον προμήθεια διοργανωτή
με Φ.Π.Α., στη τιμή κατακύρωσης 120.000 δρχ.


Αξία προς απόδοση στον εντολέα 480.000 δρχ.
Σημείωση: Σε περίπτωση που η προμήθεια ήταν διαφορετική σε κάθε αγαθό η αφαίρεση της προμήθειας θα γινόταν ξεχωριστά για κάθε αγαθό. Υπολογισμός φορολογητέας αξίας του διοργανωτή της δημοπρασίας.

τιμή πώλησης
– φωτιστικού 100.000 δρχ.
– καθρέπτη 200.000 δρχ.
– βάζου 300.000 δρχ.
– πλέον μεταφορικά 11.800 δρχ. 611.800 δρχ.
Μείον
αξία στον εντολέα 480.000 δρχ.


φορολογητέα αξία με Φ.Π.Α. 131.800 δρχ.
Επομένως από τις 131.800 δρχ., βρίσκουμε με εσωτερική υφαίρεση τον εμπεριεχόμενο φόρο προς 18% και έχουμε τη φορολογητέα αξία χωρίς Φ.Π.Α.

131.800 Χ 100 = 111.695 φορολογητέα αξία

118
Φ.Π.Α. 20.105


ΣΥΝΟΛΟ 131.800 δρχ.

Ο διοργανωτής της δημοπρασίας θα υποβάλει προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. για τη φορολογική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 1995 και θα δηλώσει στις εκροές την φορολογητέα αξία των 111.695 δρχ. και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 20.105 δρχ. Ο φόρος που επιβάρυνε τα μεταφορικά 1.800 δρχ. θα εκπεσθεί ολόκληρος στην ίδια
φορολογική περίοδο.

Επίσης εκπίπτει ολόκληρος ο φόρος που τυχόν επιβάρυνε τα γενικά του έξοδα ή τα αγαθά επένδυσης που αγόρασε στην εν λόγω φορολογική περίοδο. Εφόσον προκύψει θετική διαφορά φόρου καταβάλλεται στο δημόσιο με την προσωρινή του δήλωση μέχρι 20 Μαρτίου 1995.

5. Καταχώρηση των πράξεων του διοργανωτή της δημοπρασίας στα βιβλία του Κ.Β.Σ.

Ο διοργανωτής της δημοπρασίας οφείλει να καταχωρεί σε προσωρινούς λογαριασμούς ή σε ξεχωριστές στήλες, στα βιβλία που τηρεί, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., τα ποσά που εισπράττει ή θα εισπράξει από τον αγοραστή των αγαθών και τα ποσά που
αποδίδει ή θα αποδόσει στον πωλητή των αγαθών (εντολέα).

6. Χρόνος παράδοσης

Ως χρόνος παράδοσης του αγαθού από τον εντολέα του προς το διοργανωτή της δημοπρασίας θεωρείται ο χρόνος της πώλησης του αγαθού στη δημοπρασία. Ο καθορισμός του χρόνου παράδοσης έχει πρακτική σημασία, προκειμένου να προσδιοριστεί η φορολογική περίοδος στην οποία πρέπει να δηλωθεί η παράδοση του αγαθού από τον εντολέα στον διοργανωτή της δημοπρασίας. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική παράδοση θα δηλωθεί στη φορολογική περίοδο κατά την οποία εκδίδεται η εκκαθάριση.

Για την παράδοση αυτή ο εντολέας δεν έχει υποχρέωση να αποδόσει Φ.Π.Α. στο δημόσιο δεδομένου ότι ο φόρος για τη συγκεκριμένη παράδοση του αγαθού καταβάλλεται με τη προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. που επιδίδει ο διοργανωτής της δημοπρασίας.

7. Παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη – μέλη. Κανόνες φορολογίας ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Το παρόν καθεστώς δεν εφαρμόζεται στις παραδόσεις, μέσω δημοπρασιών, καινούργιων μεταφορικών μέσων, σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη – μέλη. Οι παραδόσεις αυτές συνεχίζουν να θεωρούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στο άλλο κράτος μέλος.

Αντίθετα, οι παραδόσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος μπορούν να φορολογούνται με το καθεστώς του άρθρου αυτού στην Ελλάδα, εφόσον η παράδοσή τους σε δημοπρασία, ενεργείται για λογαριασμό των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36α.
Επισημαίνεται ότι, οι παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων σε πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα δεν μπορούν να φορολογούνται με τα καθεστώτα των άρθρων 36α και 36β, αλλά με το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Γενικά τονίζεται ότι, οι παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας φορολογούνται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο μεταπωλητής ή ο διοργανωτής δημοπρασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι κανόνες φορολογίας των ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων (άρθρο 10α) και παραδόσεων (άρθρο 22α) του ν.1642/86.

8. Ορισμοί
1. Μεταχειρισμένα αγαθά
Θεωρούνται ως “μεταχειρισμένα αγαθά”, τα κινητά ενσώματα αγαθά, τα οποία δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν στην κατάσταση που βρίσκονται ή μετά από επισκευή ή συντήρηση εκτός από τα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, καθώς και των ευγενών μετάλλων ή πολυτίμων λίθων.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό, δεν θεωρούνται ως μεταχειρισμένα, τα παρακάτω αγαθά:
– Τα καινούργια αγαθά δηλαδή τα αγαθά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (π.χ. καινούργιο αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει διανύσει 6 χιλιάδες χιλιόμετρα ούτε έχουν παρέλθει 6 μήνες από την πρώτη θέση του σε κυκλοφορία) ή οποιοδήποτε άλλο αγαθό, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν έχει επιβαρυνθεί με φόρο τελικής κατανάλωσης,

– τα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα V του Ν.1642/1986 όπως ισχύει μετά την προσθήκη που έγινε με τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση στις 30.12.94,

– τα πολύτιμα μέταλλα (π.χ. χρυσός, άργυρος κ.λπ.), οι πολύτιμοι λίθοι (π.χ. διαμάντια, ρουμπίνια, πέρλες, μαργαριτάρια κ.λπ.) με εξαίρεση τα μεταχειρισμένα κοσμήματα ή χρυσαφικά, τα οποία συντίθενται μερικά ή ολικά από πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμους λίθους,

– τα αγαθά τα οποία πριν την πώλησή τους έχουν υποστεί τέτοια επεξεργασία ώστε, κατά το στάδιο της πώλησης, να εμφανίζονται ως καινούργια αγαθά, σε σχέση με την κατάσταση των αγαθών αυτών πριν την επεξεργασία τους (π.χ. ανακατασκευή ενός επίπλου από κομμάτια τα οποία προέρχονται από άλλα έπιπλα),

– τα αγαθά τα οποία είναι δεκτικά κατανάλωσης με την πρώτη χρησιμοποίηση τους (αγαθά μιας χρήσης) καθώς επίσης και τα αγαθά τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατάσταση που βρίσκονται (π.χ. απορρίματα, απόβλητα κ.λπ.)

Μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα:
Από το συνδυασμό των διατάξεων των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 10α του ν.1642/1986 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.2275/1994, προκύπτει ότι, “μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα” θεωρούνται τα παρακάτω μεταχειρισμένα αγαθά:

– τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων,
– τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1.550 χιλιόγραμμα,
– τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 KW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 22 του ν.1642/1986, εφόσον για τα μέσα αυτά πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο
προϋποθέσεις:

α) η παράδοση των μεταφορικών μέσων έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία με εξαίρεση τα χερσαία οχήματα για τα οποία απαιτούνται πάνω από έξι μήνες κυκλοφορίας και

β) τα μεταφορικά μέσα έχουν διανύσει περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα αν πρόκειται για χερσαία οχήματα, έχουν πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφη και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφη. Τονίζεται ότι, εφόσον τα μεταφορικά μέσα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
θεωρούνται ως καινούργια οπότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36α και 36β κατά την πώλησή τους.

2. Υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής
Υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής θεωρείται το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο ενεργώντας στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής του δραστηριότητας εισάγει, αγοράζει ή διαθέτει για τις ανάγκες της επιχείρησής του, με σκοπό την μεταπώληση, μεταχειρισμένα αγαθά ή και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή
αρχαιολογικής αξίας, είτε ενεργεί για δικό του λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτου προσώπου με βάση σχετική σύμβαση παραγγελίας για την αγορά ή πώληση των αγαθών αυτών.

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως “υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής” το πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί συστηματικά πράξεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας όπως π.χ. στην περίπτωση ευκαιριακής πώλησης των
επενδυτικών του αγαθών.

Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο, έχει τις προϋποθέσεις και επιλέγει να εφαρμόσει το ειδικό καθεστώς του άρθρου 36α, οφείλει πριν την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών – μετάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.1642/1986 και να δηλώσει την επιλογή του αυτή. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής ενεργεί ως παραγγελιοδόχος αγοράς ή πώλησης στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθού μεταξύ αυτού και
του παραγγελέα και όχι παροχή υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.1642/1986.

3. Διοργανωτής δημοπρασίας
Διοργανωτής δημοπρασίας θεωρείται το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο, στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής του δραστηριότητας, θέτει προς πώληση σε δημοπρασία ένα μεταχειρισμένο αγαθό ή αντικείμενο καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, με σκοπό την παράδοση του αγαθού αυτού στον πλειοδότη.
Ο διοργανωτής της δημοπρασίας προτείνει το αγαθό προς πώληση στη δημοπρασία, το οποίο του παρέδωσε ο εντολέας του με βάση σχετική σύμβαση παραγγελίας για πώληση και παραδίδει το αγαθό στον πλειοδότη στον οποίο κατακυρώνεται, στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του εντολέα του.

Με βάση τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι, ο Υδιοργανωτής δημοπρασίας Φ ενεργεί παραδόσεις αγαθών σε δημοπρασία στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του εντολέα του, με βάση σχετική σύμβαση παραγγελιοδοχικής πώλησης των αγαθών με προμήθεια και κατά συνέπεια εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του άρθρου 36β, εφόσον ο
εντολέας του είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36α (ιδιώτης, μικρή επιχείρηση κ.λπ.), από τα οποία αν υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής αγόραζε τα εν λόγω αγαθά θα είχε δικαίωμα να εφαρμόσει το καθεστώς του άρθρου 36α (καθεστώς περιθωρίου κέρδους).

4. Εντολέας διοργανωτής δημοπρασίας:
Εντολέας διοργανωτή δημοπρασίας θεωρείται το πρόσωπο (υποκείμενο ή όχι), το οποίο μεταβιβάζει ένα μεταχειρισμένο αγαθό ή αντικείμενο καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας σε διοργανωτή δημοπρασίας με παραγγελιοδοχική σύμβαση εντολής για πώληση, προκειμένου ο διοργανωτής της δημοπρασίας να
παραδόσει περαιτέρω το αγαθό αυτό στον πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώνεται το αγαθό, στη δημοπρασία.

9. Εκπτωση του φόρου
Ο διοργανωτής της δημοπρασίας εκπίπτει από τον οφειλόμενο φόρο το φόρο που επιβαρύνει τα επενδυτικά αγαθά και τα γενικά του έξοδα καθώς επίσης και το φόρο που επιβαρύνει τα έξοδα τα οποία καταβάλει για λογαριασμό του αγοραστή με τα οποία στη συνέχεια τον επιβαρύνει κατά την τιμολόγηση.
Εφόσον ο φόρος των δαπανών που αναφέρθηκαν δεν εκπίπτεται, ολικά ή μερικά σε μία φορολογική περίοδο, το υπόλοιπο μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη φορολογική περίοδο ή επιστρέφεται, σε περίπτωση που η έκπτωση δεν είναι δυνατή, με επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

10. Προαιρετική εφαρμογή του καθεστώτος του άρθρου 36β
Το καθεστώς του άρθρου αυτού είναι προαιρετικό και μπορεί να εφαρμόζεται από τον διοργανωτή δημοπρασίας όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 36α. Αν οι προϋποθέσεις αυτές εκλείπουν ο διοργανωτής της δημοπρασίας εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

11. Εκδοση Υπουργικών Αποφάσεων
Με Υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται η ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας και διαδικασίας που απαιτείται, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36β.

Τέλος σημειώνεται ότι:

12. Κανόνες Φορολογίας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

α) δεν θεωρείται ως “ενδοκοινοτική απόκτηση” κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2α του άρθρου 10α του ν.1642/1986, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.2275/1994, η απόκτηση μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, από πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής ή ο διοργανωτής της δημοπρασίας είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και το παραδιδόμενο αγαθό φορολογήθηκε στο κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταπωλητή ή του διοργανωτή της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες στο κράτος μέλος αυτό διατάξεις για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας.

β) Δεν θεωρείται ως “ενδοκοινοτική παράδοση”, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1α του άρθρου 22α του ν.1642/1986, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν.2275/1994, η παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, εφόσον η παράδοση γίνεται από υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή ή διοργανωτή δημοπρασίας εγκατεστημένο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36α και 36β.

Τέλος επισημαίνεται ότι όσα προαναφέρθηκαν για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β, δεν επηρεάζουν τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία εισοδήματος των υποκείμενων στο φόρο μεταπωλητών και διοργανωτών δημοπρασιών.


Taxheaven.gr